prenom_nom@...h.uquebec.ca
RANDI
RANDI 1334 1998-10-24 Kanada