Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX NARANCS1 151
Copyright (C) HIX
1998-02-10
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Tartalom (mind)  73 sor     (cikkei)
2 Kultura1lis hi1rek (mind)  210 sor     (cikkei)
3 De1lben indula1s, e1jjel buliza1s, reggel haza (mind)  124 sor     (cikkei)
4 Horn Gyula1nak se ko2nnyu3 (mind)  88 sor     (cikkei)
5 Politikai hi1rek (mind)  229 sor     (cikkei)
6 Atomero3mu3 Szlova1kia1ban : Nekik Mohi kell (mind)  221 sor     (cikkei)
7 A1lvi1rusok : Virtua1lis bakfitty (mind)  116 sor     (cikkei)
8 Keresztury Tibor: Keleti kila1ta1sok (mind)  101 sor     (cikkei)

+ - Tartalom (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Magyar Narancs, X. e1vf. 6. sza1m, 1998. februa1r 12.-interju1- 

Egy va1ndorko2lto3 nyoma1ban (Krasznahorkai La1szlo1 i1ro1) 

-egy he1t- 
***Politikai*** e1s ***kultura1lis*** hi1rek 

-nagyi1ta1s- 
Dopping: "Va1gyakozva ne1ztu2nk az NDK-ra" 
Fokozott teljesi1tme1ny (Dr. Hollo1si Miklo1sne1 vegye1sz, a
Sportko1rha1z doppinglaborato1riuma1nak vezeto3je) 

POLITIKA 

-magyar glo1busz- 
Vita az Alkotma1nybi1ro1sa1gro1l: A tala1r a1ra 
Korma1nydo2nte1s a duzzaszto1ro1l: Hazugsa1ga1radat 

-a kampa1ny lapja- 
Fidesz-jelo2ltek Budapesten: Fe1nyesi1te1s 

-publicisztika- 
Tama1s Ga1spa1r Miklo1s: Horn. Szo2veg. Elemze1s 19., 38-39. 

-vila1gfalu- 
Lengyel korma1nykoali1cio1: Ki1nos helyzetek 
***Atomero3mu3 Szlova1kia1ban: Nekik Mohi kell*** 

E1LET + MO1D 

-ge1p + narancs- 
***A1lvi1rusok: Virtua1lis bakfitty*** 
Ingyenha1lo1: Csak tiszta forra1sba 

-e1let + mo1d- 
Jelve1ny: A to2rte1net ve1ge 

-kritika- 
Ko2nyv: A resztli (Iva1nyi Ga1bor: Hajle1ktalanok) 

KULTU1RA 

-interju1- 
"Csak ezt az egy rege1nyt kell megi1rnom" (Ro2hrig Ge1za ko2lto3) 

-filmszemle- 
Szege1nyrege1nyek (To1th Tama1s: Natasa; Sas Tama1s: Presszo1) 
Besze1lo3 fej vagy i1ra1s (Pa1zma1ndy Katalin: La1tom te is kecske
vagy) 
U2nnepi torta (Mehmet Mestci: E1ljen a magyar) 
A felnyomott turka1lo1 (Ne1gy ko2nnyu3 darab) 

-nagyla1to1szo2g- 
***De1lben indula1s, e1jjel buliza1s, reggel haza (A ne1met film
1997-ben)*** 

-kritika- 
Nem a Zeppelin, hanem Page e1s Plant, vagyis a Zeppelin 

-visszhang- 
Nyolc kis kritika 

PUBLICISZTIKA 

-egotrip- 
***Keresztury Tibor: Keleti kila1ta1sok (A ja1te1kge1p kishu1ga)*** 
Babarczy Eszter: Se1ta1lo1 filozo1fia (Hol vagyok?) 
Jaksity Gyo2rgy: To3zsde 

-a szerk.- 
***Horn Gyula1nak se ko2nnyu3*** 

-olvaso1i levelek-
+ - Kultura1lis hi1rek (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

***Magyar mu3ve1sz kia1lli1ta1sa New Yorkban*** Dezso3 Andrea1nak
kia1lli1ta1sa nyi1lt a korta1rs ke1pzo3mu3ve1szettel foglalkozo1 Jack
Tilton Galleryben, a Soho1ban (49 Green Street). A ma1rcius 7-ig nyitva
tarto1 ta1rlaton Yun-Fei Ji kalligrafikus festme1nyei e1s Randy Wray
absztrakt ke1pei mellett a1lli1totta ki egyedi ko2nyveit az 1997
augusztusa o1ta Eo2tvo2s-o2szto2ndi1jjal New Yorkban tarto1zkodo1
budapesti mu3ve1sz. 

***Anima + Sacha*** Bassface Sacha ne1met DJ e1lo3ben is bemutatta az
Anima Sound System u1j lemeze1n hallhato1, '68 ci1mu3 sza1m a1ltala
ke1szi1tett jungle-remixe1t, saja1t szavai szerint a zenekarhoz i1rott
"o1da1ja1t", majd a 98 FM-bo3l a1ttelepu2lt a Park Cafe1ba. Az ottani
partyn Jamie White MC-vel u1jra elo3adta1k a sza1mot. A Remixes ci1mu3
Anima-album (rajta to2bbek ko2zt Bassface, Dee-F-Haze, Tommyboy e1s
Palotai keze nyoma) ma1rcius eleje1n jelenik meg az Undercover Music
Group e1s a KO Records kiada1sa1ban. 

***Sze1chenyi Zsigmond: 100*** A Terme1szettudoma1nyi Mu1zeumban
emle1kkia1lli1ta1s la1thato1 minden magyar vada1szok egyik
leghi1resebbike, Sze1chenyi Zsigmond szu2lete1se sza1zadik
e1vfordulo1ja alkalma1bo1l. 

***Film-Hi1r-Ado1*** 

***Budapest: vita1k*** Lapza1rtakor me1g tart, lapunk megjelene1sekor
ma1r befejezo3do2tt a 29. Magyar Filmszemle, az eredme1nyekro3l a
jo2vo3 he1ten - ezu1ttal ro2viden a Corvin Filmpalota egye1b
eseme1nyeiro3l. A filmto2rve1nytervezetro3l rendezett vita1n Ko1sa
Ferenc, a parlament kultura1lis bizottsa1ga1nak alelno2ke o2nkritikusan
szo1lt arro1l, hogy a me1diato2rve1nnyel egyu2tt, vagy legala1bbis
ko2zvetlenu2l uta1na, kellett volna ennek is elke1szu2lnie, de a
ke1sedelem daca1ra nem tartotta lehetetlennek, hogy a to2rve1nyt me1g
ebben a ciklusban elfogadja a parlament. Magyar Ba1lint kultura1lis
miniszter ezzel szemben legfeljebb azt nevezte elke1pzelheto3nek, hogy
a ta1rcako2zi egyeztete1s uta1n a to2rve1nyjavaslatot a korma1ny
benyu1jtja az Orsza1ggyu3le1snek, amely azt i1gy a jo2vo3 e1vi
ko2ltse1gvete1s elo3zetes terveze1se1ne1l figyelembe veheti. A '99-es
ko2ltse1gvete1st azonban - e1s felteheto3leg a filmto2rve1nyt is - ma1r
az u1j o2sszete1telu3 parlament ta1rgyalja majd. 

A magyar mozgo1ke1pnek a hazai televi1zio1kban valo1 jelenle1te1ro3l
tartott fo1rumon elhangzott: mindke1t orsza1gos kereskedelmi
televi1zio1 hamarosan szerzo3de1st ko2t a Magyar Mozgo1ke1p
Ko2zalapi1tva1nnyal: ennek e1rtelme1ben - a Magyar Televi1zio1hoz
hasonlo1an - mind a TV 2, mind az RTL Klub anyagilag hozza1ja1rul
magyar filmek gya1rta1sa1hoz. Bejelentette1k: hamarosan a TV 2 e1s az
RTL Klub is gya1rtani kezdi saja1t, naponta ke1pernyo3re keru2lo3, 250
re1szes szappanopera1ja1t. A dokumentumfilmesek szembesu2lhettek a
te1nnyel: nemcsak a kereskedelmi ado1kon rosszak az ese1lyeik, de a
Magyar Televi1zio1 is kevesebbet fog tudni erre a mu3fajra ko2lteni a
jo2vo3ben. 

A filmszemle alkalmi u1jsa1gja1t ke1szi1to3 Monta1zs 2000
sajto1ta1je1koztato1n jelentette be, jo2vo3re nem tervezi hasonlo1
kiadva1ny megjelentete1se1t: kello3 me1rte1ku3 ta1mogata1s hi1ja1n
egyszeru3en nem e1ri meg. Varga Tama1s elmonda1sa szerint az uto1bbi
o2t e1v sora1n mindo2ssze 200 ezer forintot kapott a Monta1zs 2000 a
Mozgo1ke1p Alapi1tva1nyto1l a szemleu1jsa1gra, a Hungarian Film
Guide-ra pedig egy fille1rt sem (igaz, az angol nyelvu3 kiadva1nybo1l
rendelt az alapi1tva1ny). 

***Los Angeles: va1rakoza1s*** Februa1r 10-e1n, lapza1rta1nk uta1n
jelentik be, hogy az egyes katego1ria1kban melyik o2t-o2t alkota1s
keru2lt az Oscar-di1jra jelo2lt filmek ko2ze1. A legjobb ku2lfo2ldi
film katego1ria1ja1ban Magyarorsza1g Sza1sz Ja1nos Witman fiu1kja
re1ve1n e1rdekelt. 

***Berlin: start*** Jim Sheridan The Boxer ci1mu3 alkota1sa1val
kezdo3dik februa1r 11-e1n a 48. Berlinale, melynek ro2vidfilmes
programja1ban Nyitrai Ma1rton Villamos ci1mu3 filmje ke1pviseli
Magyarorsza1got. Itt lesz a premierje Quentin Tarantino u1j filmje1nek
(Jackie Brown), valamint Robert Altman (The Gingerbread Man), Alain
Resnais (On connait la chanson), Gus Van Sant (Good Will Hunting), a
Coen testve1rek (The Big Lebowski) e1s Barry Levinson (Wag The Dog) u1j
munka1inak - uto1bbi sztorija1nak kiindulo1pontja, hogy az amerikai
elno2ko2t rajtakapja1k egy no3vel. A fiatal film fo1ruma De1l-Korea1ra
koncentra1l, s ku2lo2n tisztelegnek Robert e1s Kurt Siodmak, illetve
Catherine Deneuve elo3tt. 

***Velence: elo3zetes*** Ba1r csak ju1lius legve1ge1n va1rhato1 a
szeptember eleje1n megrendezendo3 55. Velencei Nemzetko2zi
Filmfesztiva1l programja1nak bejelente1se, azt ma1r most
nyilva1nossa1gra hozta1k, hogy e1letmu3ve elismere1seke1ppen Arany
Oroszla1n-di1jban re1szesu2l Sean Connery, Sophia Loren e1s Andrzej
Wajda. 

***Fo-o3sbemutato1*** A tavaly Nobel-di1jat kapott olasz dra1mai1ro1,
Dario Fo ke1t egyfelvona1sos darabja magyarorsza1gi o3sbemutato1ja1nak
adott helyet a Ba1rka Ka1ve1zo1ja: a Csak asszonyok ke1t szerepe1t
Spolarics Andrea (balro1l), a ta1rsulat tagja e1s Stief Magda
(jobbro1l), az elo3ada1st rendezo3 roma1n Vlad Magur felese1ge
alaki1tja. A Ceausescu-diktatu1ra elo3l 27 e1ve Ne1metorsza1gba
emigra1lt, a 90-es e1vek eleje o1ta Bukarestben dolgozo1 Vlad Magurt
hosszabb ido3 o1ta foglalkoztatta egy no3kro3l szo1lo1 darab
szi1nrevitele - a Ba1rka mint alkalmas szi1nte1r (ahol tavaly is
rendezett ma1r), a ke1t szi1ne1szno3 e1s Szereda1s Andra1s
Fo-fordi1ta1sa most alkalmat adott ra1. A Csak asszonyok legko2zelebb
ma1rcius eleje1n lesz u1jra la1thato1. 

***Gya1sz*** 51 e1ves kora1ban elhunyt Carl Wilson, a Beach Boys
szo1lo1gita1rosa. Hala1la1t tu2do3ra1k okozta, de egyes jelente1sek
szerint agydaganata is volt. Carl Wilson szo1lo1gita1roske1nt e1s
vokalistake1nt az egyik alapi1to1ja volt a kaliforniai zenekarnak. 

41 e1ves kora1ban hala1los auto1balesetet szenvedett Falco (szu2letett
Hans Ho2lzel), az uto1bbi e1vtizedek legnagyobb osztra1k
popszta1rjainak egyike: a Dominikai Ko2zta1rsasa1gban e1rte a hala1l,
egy e1ve telepedett le ott. Sla1gerei (Der Kommissar, Rock Me Amadeus)
re1ve1n Magyarorsza1gon is ne1pszeru3 volt, koncertezett is Budapesten. 

***Attenborough pechje*** A vila1ghi1ru3 terme1szetfilmes, David
Attenborough o2t he1tig dolgozott Pa1pua U1j-Guinea o3serdeiben az ott
e1lo3, ku2lo2nleges madarakro1l szo1lo1 te1ve1mu3sora1n. A manchesteri
repu2lo3te1rre e1rkezett csomagot, benne a filmmel, a legu1jabb
biztonsa1gi a1tvila1gi1to1 ke1szu2le1kkel vizsga1lta1k meg, ami a
felve1teleket leto2ro2lte. Azelo3tt a brit repu2lo3tereken
garanta1lta1k, hogy a ke1szu2le1k nem tesz ka1rt a filmekben, de az
u1j, ero3sebb a1tvila1gi1to1ra ez nem vonatkozik. A BBC te1ve1 perelni
ke1szu2l, mert a repu2lo3te1r alkalmazottainak figyelmeztetniu2k
kellett volna a hazate1ro3 forgato1csoportot a va1ltoza1sra. 

***Va1ltoza1sok az RTL Klubban*** A1prilisto1l megszu3nik ne1ha1ny
mu3sor - pe1lda1ul a Randevu1 Edittel, mert nem va1ltotta be a hozza1
fu3zo2tt reme1nyeket -, kedvezo3 ne1zettse1gi indexe miatt viszont a
Do1ra jelenti vasa1rnap de1li ada1sa ke1so3 de1luta1nra le1p elo3.
Rendezo3do2tt a te1ve1csatorna e1s a Magyar Hanglemezkiado1k
Szo2vetse1ge konfliktusa: eddig az RTL Klub - egyedu2like1nt a te1ve1k
ko2zu2l - jogdi1jfizete1s ne1lku2l suga1rozta a klipeket, most a
nemzetko2zi e1s magyar jogi elo3i1ra1sokkal harmoniza1lo1 szerzo3de1st
i1rtak ala1. 

***Snoop e1s Ice Cube: egyedu2l is megy*** Snoop Doggy Dogg egy
interju1ban bejelentette: otthagyja a Death Row Recordst, mert u1gy
e1rzi, vesze1lyben van az e1lete, ha a ce1gne1l marad, mely elvesztette
szta1rjait (Dr. Dre ma1r kora1bban ta1vozott, 2Pac Shakurt
meggyilkolta1k), fo3no2ke, Suge Knight pedig sitten van. Elmonda1sa
szerint Snoop u1j lemezen dolgozik, Corleone's Revenge (Corleone
bosszu1ja) lenne a ci1me, saja1t ce1ge, a Dogg House Records adna1 ki.
Ugyanezzel a ci1mmel Snoop filmet is tervez: az a1ltala is naggya1 tett
Death Row Records sztorija1t dolgozna1 fel. Nyilatkozott az 1996
novembere o1ta bo2rto2nben u2lo3 Marion "Suge" Knight is: hata1rozottan
a1lli1tja, bentro3l is tudja ira1nyi1tani a ce1g u2gyeit, ro1zsa1snak
la1tja a jo2vo3t, noha a szta1rok ta1voza1sa e1s ku2lo2nbo2zo3 perek
mellett a kiadva1nyait terjeszto3 Interscope is szaki1tani ke1szu2l
vele. A terjeszte1st a Priority Records veszi a1t, a re1gi sze1p ido3k
25 millio1 fo2lo2tti lemezelada1saihoz pedig sze1pen hozza1ja1rult a
ce1g leguto1bbi sikeralbuma, a Gang Related ci1mu3 film zene1je (ez
volt Tupac utolso1 filmszerepe). 

Saja1t lemezce1get alapi1tott Ice Cube: a Heavyweight Records mindja1rt
egyu2ttmu3ko2de1si szerzo3de1st is ko2to2tt az A&M-mel. Egyelo3re e1vi
ne1gy-hat kiadva1nyt tervez ta1rsa1val, Terry Carterrel, az elso3 a The
Players Club ci1mu3 filmhez i1rott zene1je lesz (a tavasszal
bemutatando1 filmben Ice Cube ja1tszik is). 

***Cyberia*** 

***2000-proble1ma: olcso1 megolda1s*** Egy hat ho1napja alakult kis
ausztra1l ce1g, az Intersoft, a jelenleg ismert mo1dszerek alig
harmada1e1rt ki1na1l megolda1st a 2000-proble1ma1ra (ami abban a1ll,
hogy az e1vsza1mokat az utolso1 ke1t sza1mjegyu2k alapja1n azonosi1to1
sza1mi1to1ge1pek 2000-ben 1900-nak e1rtelmezik az ezredfordulo1
napja1t): az Info 2000 nevu3 programot 107 ezer dolla1re1rt ki1na1lja1k
ma1s ce1gek 300 ezer dolla1r fo2lo2tti aja1nlataival szemben. 

***IBM-eredme1nyek, olimpia*** Az IBM elso3 negyede1ves eredme1nye
ko2zel 10 sza1zale1kos no2vekede1st mutat, de a 2,1 millia1rd
dolla1rnyi beve1tel i1gy is elmarad a 2,5 millia1rdos va1rakoza1sto1l.
A jelenleg zajlo1 nagano1i te1li olimpiai ja1te1kok sza1mi1to1ge1pes
rendszere1t szolga1ltato1 IBM a sportolo1k sza1ma1ra is biztosi1tja az
Internet ele1re1se1t, a rajongo1k sza1ma1ra pedig a ko2zvetlen
buzdi1ta1s leheto3se1ge1t: www.ibm.com/olympic/fanmail. 

***A1zsiai chipgya1rto1k va1lsa1ga*** A chipgya1rto1k lesznek a
legnagyobb vesztesei az a1zsiai gazdasa1gi va1lsa1gnak, a1lli1tja
japa1n vezeto3 u2zleti napilapja, a Nihon Kezai Shimbun. A nagy
fe1lvezeto3gya1rto1k, mint a NEC, a Toshiba, a Hitachi, a Fujitsu e1s a
Mitsubishi va1rhato1an nem fogja1k tudni ele1rni tavalyi
eredme1nyeiket. 

***A Compaq megveszi a Digitalt*** A Compaq Computer bejelentette, hogy
9,6 millia1rd dolla1r ke1szpe1nz e1s re1szve1ny ellene1ben
megva1sa1rolja a Digital Equipment Corporationt. Ez a
sza1mi1to1ge1piparban az eddigi legnagyobb ce1gfelva1sa1rla1s. A
szeme1lyi sza1mi1to1ge1peket gya1rto1 Compaq 150 millio1 re1szve1nyt
e1s 4,8 millia1rd dolla1r ke1szpe1nzt fizet a Digitale1rt, amely
mikroprocesszorokat, munkaa1lloma1sokat, szervereket e1s komplett
sza1mi1to1ge1p-ha1lo1zatokat is forgalmaz. A Digital tulajdonosai
re1szve1nyenke1nt 30 dolla1rt e1s 0,945 Compaq-re1szve1nyt kapnak; a
bejelente1s hata1sa1ra a Digital-re1szve1nyek a1ra 25 sza1zale1kkal
emelkedett a to3zsde1n. A fu1zio1 elo3rela1thato1lag 1998 ma1sodik
negyede1ve1ben fejezo3dik be. 

***EU: Internetes telefon*** Az Euro1pai Bizottsa1g, az EU bru2sszeli
veze1rkara hamarosan elke1szi1ti az Internet terjede1se nyoma1n
felmeru2lt jogi e1s technikai proble1ma1k tiszta1za1sa1ra kidolgozott
tervezetet, mely kite1r a szabva1nyosi1ta1s, a licencek, a titkosi1ta1s
e1s az illega1lis katego1ria1ba eso3 anyagok ke1rde1se1re is. Az
e1rdekelt ce1gek szerint nagy eredme1ny, hogy a bizottsa1g
elku2lo2ni1tette az internetes telefo1nia1t a megle1vo3 ta1vko2zle1si
forma1kto1l, ami i1gy ki1vu2l esik az Euro1pa1ban hata1lyban le1vo3
to2rve1nyeken. 

***Amerikai telefo1nia*** Megegyeze1s jo2tt le1tre a Compaq, az Intel,
a Microsoft, a legnagyobb amerikai telefonta1rsasa1gok e1s
modemgya1rto1k ko2zo2tt, amelyek versenyre ki1va1nnak kelni az egyre
inka1bb terjeszkedo3 ka1beltelevi1zio1s Internettel. Ma1r be is
terjesztettek egy szabva1nytervezetet, amelynek alkalmaza1sa1val a
jelenlegi leggyorsabb hagyoma1nyos modemne1l 25-szo2r gyorsabb
adata1tviteli sebesse1g e1rheto3 el.
+ - De1lben indula1s, e1jjel buliza1s, reggel haza (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

A ne1met film 1997-ben 

1998-at i1runk. U1gy igaza1n me1g el sem kezdo3do2tt a ne1met filme1v,
ma1ris fa1sultsa1g uralkodik. A Das Trio Go2tz George ellene1re nem
vonzza a ne1peket. Sherry Hormann a nemzetko2zi piac e1rdeke1ben angol
ci1mmel (Widows) la1tta el u1j kome1dia1ja1t, de ez sem segi1tett
rajta. A napokban startol So2nke Wortmann u1j filmje, a Der Campus - o3
csina1lta a Der bewegte Mannt, na az siker volt. 

Forgassuk csak vissza az ido3t egy e1vvel. 

Micsoda u2nnep, micsoda ma1mor 

A ne1met film e1vtizedek o1ta nem volt ennyire fenn. E1lt e1s virult.
Az elso3 negyede1vben a ne1met filme1 volt a ne1met piac 37
sza1zale1ka. Az elso3 fe1le1vben 66,6 millio1 ne1zo3 va1sa1rolt
mozijegyet. 1,4 millia1rd ma1rka lett az e1v o2sszbeve1tele. 26
multiplexet nyitottak 1997-ben. Az UFA nyolcvanadik e1s az u1j
Babelsbergi Stu1dio1 o2to2dik szu2lete1snapja1t u2nnepelte1k (viszont
uto1bbi vezeto3se1ge1bo3l Volker Schlo2ndorff ve1gleg kisza1llt). Nem
e1rdekes, hogy Wim Wenders u1j mu3ve nem sza1mi1tott ne1met filmnek
(so3t me1g euro1pai produkcio1nak sem ismerte1k el az Euro1pai
Filmakade1mia1n), u1j tehetse1gek ve1ste1k be nevu2ket a
nagyko2zo2nse1g tudata1ba. 

Itt van pe1lda1ul Caroline Link e1s Tom Tykwer. Caroline Link 1996-ban
forgatta Jenseits der Stille ci1mu3 dra1ma1ja1t, melyben egy
ege1szse1ges la1ny su2ketne1ma szu2leinek a ku2lvila1ghoz vezeto3
egyetlen kapcsa. Amikor felfedezi a zene vara1zsa1t, megto2rik e
kapcsolat. Joggal nevezte1k a ne1metek az idei Oscar-di1jra: a Jenseits
der Stille ugyanazzal a vara1zzsal e1l, amellyel a cseh Kolja is
megho1di1totta az Akade1mia1t (mire megjelenik e cikk, kideru2l,
bekeru2lt-e az o2t jelo2lt ko2ze1). Tom Tykwer (az o2ve1 a To2dliche
Maria) o2reg ro1ka a fu2ggetlen filmeze1sben. Annyira a film bolondja,
hogy van egy mozija is Kreuzbergben, a Moviemento. Ke1t ta1rsa1val
saja1t produkcio1s ce1get alapi1tott, o3k csina1lta1k Wolfgang Becker
Das Leben ist eine Baustelle ci1mu3 filmje1t is, aminek
forgato1ko2nyve1t Tykwer i1rta. Ju2rgen Vogel (ke1pzelju2k o3t a ne1met
film Harvey Keitelje1nek, fiatalabb kiada1sban) sikertelen proleta1rt
ja1tszik a 90-es e1vek ve1ge1nek Berlinje1ben. De igaza1bo1l a va1ros a
film fo3szereplo3je, meg az a nyomaszto1 e1lete1rze1s, amit az
egyesu2le1s hozott. Tykwer Winterschlafer ci1mu3 filmje sokak szerint
unalmas, pedig csak lassan csordoga1l. Itt nem a sztori a le1nyeg
(ne1gy harminc ko2ru2li fiatal tengi-lengi az e1lete1t egy havas
kisva1rosban). 

Egy apatikus genera1cio1 

csoda1latos ke1peken - sza1momra az e1v legjobb filmje. 

A beve1telt tekintve az egykori taxisofo3r, Thomas Jahn Knockin' On
Heaven's Door ci1mu3 gengszter-road-movie-ja a ne1metek abszolu1t
kedvence, a fo3szerepben Til Schweigerrel, de e1rdemes figyelni egy
melle1kszerepben Moritz Bleitreu-ra, hamarosan csoda1latos szta1r lesz
belo3le. Az e1v o2sszesi1tett toplista1ja1n ez a negyedik (az elso3
ha1rom terme1szetesen a Men In Black e1s Co.), pedig nem annyira
eredeti dolog, ke1t hala1los beteg utolso1 kiruccana1sa1ro1l szo1l,
akik bankot rabolnak. Mindenesetre bekeru2lt a nemzetko2zi
ko2rforga1sba, aka1rcsak (az Abgeschminktet jegyzo3) Katja von Gernier
Bandits ci1mu3 filmje is, amelyben ne1gy bo2rto2nto2ltele1k la1ny
rockegyu2ttest alapi1t: elso3 ku2lso3 szereple1su2k alkalma1val meg is
le1pnek. Egyetlen, tu1l hosszu1ra sikeru2lt video1klip az ege1sz, de a
zene1je vezeti a ne1met sla1gerlista1t. Nagy reme1nyeket fu3ztek
hozza1, bemutata1sakor me1gis e1rezni lehetett, hogy a ne1met film
ide1n a va1rakoza1sok alatt teljesi1t majd. 

Szolid rendeze1s Rainer Kaufmann Die Apothekerin ci1mu3 thrillerje.
Ritka mada1r a ne1met filmiparban, irodalmi adapta1cio1 Ingrid Noll
azonos ci1mu3 ko2nyve uta1n. A Banditsban is ja1tszo1 szta1r, Katja
Rieman a patikusno3, megme1rgezi a konkurense1t, a szereto3je1t, a
fe1rje1t. Egy kicsit tre1 az ege1sz. 

Roland Suso Richter soke1vi 

te1ve1ze1s uta1n 

isme1t mozifilmet forgathatott, de a 14 Tage Lebensla2nglich nem nagyon
szeretteti meg maga1t a ne1zo3vel, pedig a fo3szerepet ja1tszo1 Kai
Wiesinger kiva1lo1: do2rzso2lt e1s nya1las u2gyve1d, aki o2nrekla1m
ce1lja1bo1l ke1t he1t fogda1t va1llal, azta1n komoly ido3kre ott ragad.
Megbukott Peter Sehr (ne1met-francia-angol koprodukcio1ja is: az
Obsessionben Heike Makatsch (egykori Viva-modera1tor) ke1t fe1rfit
szeret egyszerre, Ne1metorsza1gban me1gsem volt ra1 ki1va1ncsi senki.
Volker Schlo2ndorff Der Unholdja (A re1mkira1ly) pedig oly tota1lis
katasztro1fa, hogy jobb fa1tylat bori1tani ra1. 

Egy ne1met film a tengeren tu1l is bekeru2lt a hi1rekbe, de o3szinte1n
bevallom, a Ballermann 6-ot nem voltam hajlando1 megne1zni. Sajna1ltam
ra1 90 percet az e1letembo3l. Ke1t proleta1r Mallorca1ra utazik, e1s a
hi1rhedt Ballermann 6 so2ro2zo3ben szangria1zik a1jula1sig. Vedele1s
e1s ha1nya1s az ege1sz. Az amerikai szaklapokig terjedt a hi1r, hogy
Hamburgban egy mozitulaj kitiltotta a filmet a ha1za1bo1l, mert a
ne1zo3k ko2zben leha1nyta1k az u2le1seket, e1s egyu1ttal pisa1ltak is
ott helyben. A ne1met dokumentumfilm-fesztiva1lon viszont valaki
megjegyezte, hogy a Ballermann 6 olyan e1lesen mutatja a valo1sa1got,
hogy aka1r oda is benevezhette1k volna. A ko2zo2nse1ge meg nonstop
repu2lt a szigetre. De1lben indula1s, e1jjel buliza1s, reggel haza. 

Azta1n elo3a1llt az fura a helyzet, hogy miko2zben 

az amerikaiak is felfigyeltek 

Ivan Fila Lea ci1mu3 filmje1re, e1s szerte a vila1gon kitu2ntete1sekkel
halmozta1k el, Golden Globe-ra is jelo2lte1k, me1gsem tala1lt ko2nnyen
utat a ne1met mozikba: ke1t sokat szenvedett ember egy va1sznon tu1l
sok volt a terjeszto3knek. 

Mu3ve1szi e1s u2zleti sikert 1997-ben egy olyan ember e1rt el, aki
pedig csak he1be-ho1ba fejezi be a filmjeit: Helmut Dietl, a Rossinival
(pontosabban: Rossini - avagy a gyilkos ke1rde1s: ki kivel ha1lt; a
film ta1rsi1ro1ja Patrick Su2sskind). Mu2nchen felso3 ti1zezre
tala1lkozgat este1nke1nt a Rossini nevu3 e1tteremben, szatirikus
dialo1gok, tala1lo1an megfestett szereplo3k vonja1k be a ne1zo3t abba a
ko2rbe, amelyro3l mindig is sejtette, hogy o2ntetszelgo3n degenera1lt
e1s me1gis oly vonzo1. Ke1rde1s, hogy Ne1metorsza1gon ki1vu2l
felismerik-e majd, kikro3l szo1l. 

Nagy Elisabeth 

(Berlin) 

Az U1j ne1met filmek ci1mu3, az O2ro2kmozgo1ban, a Toldi moziban e1s a
Goethe Inte1zetben la1thato1 o2sszea1lli1ta1s re1szletes programja1t
la1sd Snoblesse Oblige rovatunkban.
+ - Horn Gyula1nak se ko2nnyu3 (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Az MSZP, ha u1gy tetszik, a he1t ve1ge1n felmondta a koali1cio1s
szerzo3de1st. 

A csi1kos o2lto2nyben a1mokfuto1, miniszterelno2kre emle1kezteto3
tamago2csi (amelyik azt pityegi: horngyulao2rvendekhorngyula) hosszas
lappanga1si ido3 e1s la1zas keresge1le1s uta1n megtala1lta azt a
fo1rumot, ahol ve1gre elmondhatta gondja1t-baja1t. A kapitalizmus e1s a
piacgazdasa1g ostoroza1sa1ban mu1lhatatlan e1rdemeket szerzett
Baloldali To2mo2ru2le1s oszlopos tagjainak ba1tran a szeme1be va1gta:
ne gondolja senki azt, hogy az SZDSZ-szel ko2nnyu3 lenne korma1nyozni.
Mert a ko2zo2s foto1za1sok alkalma1val, ugye, a Lotz rendszeresen
mo2ge1 furakszik, e1s szama1rfu2leket mutat neki (megtekintheto3 az
e1vza1ro1 tablo1kon), Kuncze minden korma1nyu2le1s elo3tt eleszi a
kakao1scsiga1ja1t, a tornao1ra1kon pedig fo2llo2ki - a zsebpe1nze1t
csak aze1rt nem veszi el, mert bepanaszolta az oszta1lyfo3no2kne1l; ami
miatt Kuncze e1vek o1ta nem hajlando1 kiejteni a neve1t, e1s
ta1rsasa1gban csak u1gy emli1ti, hogy "a1rulkodo1ju1da1s". A Magyarro1l
meg jobb nem besze1lni: egy ido3ben a1lbajuszt e1s a1lszemu2veget
o2lto2tt, e1s Bokros Lajos mu3ve1szne1ven egy a1lprogrammal maj'nem
romba do2nto2tte az orsza1got, szerencse1re ido3ben
hata1stalani1totta1k. Nem lehet ko2nnyu3 az SZDSZ-szel korma1nyozni,
ma1r csak aze1rt sem, mert ma1s a felfoga1sa e1s az e1rte1krendje,
annyira, hogy o3k egy ege1szen ma1sik pa1rtban vannak, amit u1gy
hi1vnak, hogy Szabad Demokrata1k Szo2vetse1ge (e1s a neve1ben nem is
szerepelnek a szocialista, magyar e1s pa1rt szavak). 

Fennko2lten azt lehetne mondani, hogy itt valaki vagy hu2lye, vagy
megkezdo3do2tt a va1laszta1si kampa1ny. Holott csupa1n egy hu2lye
kezdte el kampa1nya1t. 

Az MSZP-nek nem a koali1cio1val kell to2ro3dnie mostansa1g, hanem a
va1laszta1sok megnyere1se1vel: ezt nem lehet ma1shogy e1rteni, mint a
koali1cio1 felru1ga1sake1nt e1s hadu2zenetke1nt (akkor sem, ha az SZDSZ
elso3 nyilatkozataiban megpro1ba1lta tompi1tani a legfrissebb hornizmus
e1le1t). Nem melle1kes az sem, hogy Horn Gyula gyakorlatilag egyetlen -
e1s eze1rt leghu3se1gesebb - szo2vetse1gese ellen kezdett ta1mada1st:
egy pillanatra tegyu2nk u1gy, mintha igaz lenne az, amit Horn a1lli1t
maga1ro1l - miszerint megmentette az orsza1got, mega1lli1totta a
lecsu1sza1st e1s fellendi1tette a gazdasa1got, ero3tlen va1lla1n
bevitte az orsza1got a NATO-ba, e1s ugyanazon orsza1got egy
Mo1zes-kosa1rban az EU ku2szo2be1n hagyta, kite1pte az infla1cio1
szi1ve1t, kito2rt az ado1ssa1gcsapda1bo1l, e1s to2ko2n ru1gni ke1szu2l
a szervezett bu3no2zo3ket -; szo1val ha elhinne1nk neki, hogy mindezt
egyedu2l csina1lta, me1g akkor is el ke1ne ismerni, hogy hihetetlen
ero3feszi1te1seit az SZDSZ ta1mogatta. E1s csak akkor tiltakozott,
amikor Horn Gyula1n ero3t vett a te1boly. E1s most Horn - kinek
feje1ben a magabiztossa1g e1s a do2lyf e1s a te1boly ko2zo2tt
e1szreve1tlen az a1tmenet - me1gis u1gy e1rzi, hogy elso3sorban a
koali1cio1s partnere1vel szemben kell meghata1roznia maga1t.
Valo1szi1nu3leg aze1rt, mert u1gy kalkula1l: a me1rse1kelt
centrumpolitikust rosszul alaki1to1 Torgya1n mindenke1ppen veszi1t
(la1rma1s populizmusa hi1ja1n elpa1rtolnak to3le a radika1lisok, u1j
hi1veket meg nem szerez, hiszen me1rse1kelt jellegtelense1ge1ben e1szre
sem lehet venni), az MDF-et za1szlaja1ra tu3zo3 Orba1n pedig legfeljebb
megne1zi a hoki-vb do2nto3je1t felve1telro3l (isme1t a finneknek
szurkolva). Ha Horn ido3nke1nt a Fidesszel koketta1l, avval kiva1lo1an
tudja idegesi1teni az SZDSZ-t - ma1s ce1lja egyelo3re, tala1n, nincs is
velu2k. Horn most megint ero3snek e1rzi maga1t: ha az MSZP nyer, akkor
majd megvizsga1lja, kell-e koali1cio1s partner, ha pedig kell, milyen
e1s kicsoda. 

Az SZDSZ igaza1bo1l nem sokat tehet a horni provoka1cio1 ellen; a
kile1pe1s nyilva1n o2ngyilkossa1ggal lenne egyene1rte1ku3: az u2zenet,
hogy a poziti1v eredme1nyek nem kiza1ro1lag Horn Gyula (na jo1: e1s
re1szben az MSZP) e1rdemei, nem jutna el a va1laszto1khoz. Ma1rpedig
ami szavazatot reme1lhet, azt aze1rt reme1lheti, mert van egy - igaz,
nem tu1l sza1mottevo3 - re1teg, amelyik ke1pes felfogni, hogy az
SZDSZ-re is szu2kse1g volt, so3t. Ha maradnak a koali1cio1ban, akkor
avval a tudattal u2lhetnek le hetente ta1rgyalni, hogy a szocialista
Rambo1 minden adando1 alkalommal (e1s minden esetleges i1ge1rete
ellene1re) u1jra megala1zhatja e1s a1tverheti o3ket. Jo1l fele1pi1tett
szi1vata1s ez, a te1tje pedig egy olyan (esetleges e1s leendo3)
koali1cio1, amelyben az MSZP me1g jobban domina1l. 

Horn Gyula azt a1lmodta, hogy szovjet elvta1rsak tervezte traktor o3,
e1s nagyon me1lyen besza1ntja az SZDSZ-t. 

Az meg o2nmaga1ban is gyo2nyo2ru3 e1s felette1bb megnyugtato1, hogy
szerinte senkinek sincs oka sze1gyellni MSZMP-s mu1ltja1t. Hanem
mindenki legyen direkt bu2szke; o3 pe1lda1ul csak azt sajna1lhatja,
hogy annak ideje1n csak o3rt a1llt e1s nem lo2vetett. Az MSZMP-t aze1rt
sem kell sze1gyellni, mert akkor lehetett, aka1r elkobza1s a1ra1n, a
demokratikus korma1nyza1shoz ne1lku2lo2zhetetlen rutinra e1s sokoldalu1
tapasztalatra szert tenni. Mert az is baja Hornnak, hogy az SZDSZ-nek
nincs rutinja. 

Te1nyleg: a Magyar Ba1lint, amilyen balek, egy pufajka1t sem tudna
rendesen begombolni. E1s cso3vel maga fele1 fordi1tana1 a dobta1rast.
+ - Politikai hi1rek (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

***I1te1let a "gyu3lo2letto2rve1ny" alapja1n*** Hat ho1napos
bo2rto2nbu2ntete1st szabott ki a Gyo2ngyo2si Va1rosi Bi1ro1sa1g
valla1si csoport ellen elko2vetett ero3szak bu3ntette miatt arra a
fiatal fe1rfira, aki tavaly ma1jusban nyolc napon tu1l gyo1gyulo1
se1ru2le1st okozott Horva1th Tama1snak, a maga1t a fenyegeto3zo3k
csoportja1val szembesza1llva zsido1nak mondo1 fiatalembernek. Az
i1te1let a tavaly e1letbe le1pett u1gynevezett "gyu3lo2letto2rve1ny"
(Btk. 174/B: nemzeti, etnikai, faji vagy valla1si csoport tagja elleni
ero3szak) elso3 gyakorlati alkalmaza1sa. A me1g nem jogero3s i1te1let
ve1grehajta1sa1t egy e1vre felfu2ggesztette a bi1ro1sa1g. A Legfelso3bb
Bi1ro1sa1g helybenhagyta a Fo3va1rosi Bi1ro1sa1g do2nte1se1t, amely egy
e1v - ha1rome1vi pro1baido3re felfu2ggesztett - bo2rto2nbu2ntete1st
szabott ki Szabo1 Albertre, a Magyar Ne1pjo1le1ti Szo2vetse1g (MNSZ)
vezeto3je1re, ko2zo2sse1g elleni izgata1s bu3ntette miatt. Szabo1 nem
e1rt egyet a jogero3s i1te1lettel, mert elmonda1sa szerint 1996.
okto1ber 23-i besze1de1nek ce1lja nem a gyu3lo2letkelte1s, hanem a
valo1sa1g megismertete1se1nek sza1nde1ka volt, ami szerinte belefe1r a
ve1leme1nynyilva1ni1ta1s szabadsa1ga1ba. Szabo1 ezen a rendezve1nye1n
hangoztatta a "szervezett zsido1bu3no2ze1sro1l" szo1lo1 ne1zeteit.
(Ke1pu2nk e rendezve1ny helyszi1ne1n ke1szu2lt.) 

***Crna Gora: a1tmeneti korma1ny*** To2bbpa1rti a1tmeneti korma1ny
alakult Crna Gora1ban az ellenze1k bevona1sa1val: a kabinet a tavaszi
parlamenti va1laszta1sokig marad hatalmon. Az u1j korma1nyfo3, Filip
Vujanovic elso3 nyilatkozata1ban a Szerbia1val szembeni o2na1llo1sa1got
hangoztatta, hozza1te1ve, hogy harcolni fog az ero3so2do3 belgra1di
befolya1s ellen, mert Crna Gora1nak "nincs szu2kse1ge gya1mra". Az u1j
korma1ny a politikai helyzet megszila1rdi1ta1sa1ra to2rekszik, e1s
nyitni szeretne valamennyi szomsze1dja, i1gy Horva1torsza1g ira1nya1ban
is. A ta1rca1k ko2zu2l hetet az ellenze1ki pa1rtok ke1pviselo3i,
ha1rmat pedig pa1rton ki1vu2li szake1rto3k kaptak. A szerbiai
vezeto3se1g tudoma1st sem vesz az u1j Crna Gora-i vezeto3kro3l,
tova1bbra is csak a hatalombo1l kibukott Momir Bulatovictyal ta1rgyal. 

***BRFK: rendteremte1s ha1zon belu2l*** U1jja1szervezte a Budapesti
Rendo3r-fo3kapita1nysa1gon (BRFK) mu3ko2do3 szervezett bu3no2ze1s
elleni fo3oszta1lyt Berta Attila budapesti rendo3rfo3kapita1ny, miuta1n
elja1ra1s indult a szolga1lat munkata1rsai ellen. Sajto1tala1lgata1sok
nyoma1n az u2gye1szse1g elismerte: a Belu2gyminiszte1rium belso3
elleno3rzo3 szerveinek jelze1sei alapja1n ka1bi1to1szerrel valo1
visszae1le1ssel e1s azzal gyanu1si1tja1k a BRFK-n dolgozo1
rendo3ro2ket, hogy ke1nyszervallata1ssal gyu3jto2ttek terhelo3
bizonyi1te1kokat a Funk-u2gyben. A BRFK kora1bbi
ka1bi1to1szeraloszta1ly-vezeto3je1t az u2ggyel o2sszefu2gge1sben
o3rizetbe vette a Budapesti U2gye1szse1gi Nyomozo1 Hivatal azuta1n,
hogy helyettese1t e1s ke1t beosztottja1t kora1bban ma1r
gyanu1si1tottke1nt hallgatta1k ki. A volt vezeto3 a1lli1to1lag tudott
az aloszta1lya1n elko2vetett jogse1rte1sekro3l, de nem vonta
felelo3sse1gre munkata1rsait. A fo3oszta1ly e1le1re kinevezett Szabo1
Miha1ly alezredes azt i1ge1rte, szaki1t az eddigi o3rizetbe ve1teli
gyakorlattal, amely feleslegesen korla1tozta a gyanu1si1tottak
szeme1lyi szabadsa1ga1t. 

***Ero3so2dik az Irak elleni koali1cio1*** Kuvait e1s Bahrein
engede1lyezi, hogy az Irak elleni amerikai csapa1s teru2letu2kro3l
induljon - jelentette ki William Cohen amerikai ve1delmi miniszter, aki
vasa1rnap este a Perzsa-o2bo2l te1rse1ge1be utazott, hogy az Irak
elleni esetleges ta1mada1s haditerve1t egyeztesse a katonai akcio1t
ta1mogato1 a1llamokkal. Oroszorsza1g e1s Franciaorsza1g tova1bbra is a
diploma1ciai megolda1st ta1mogatja, mi1g Kanada csatlakozott a katonai
beavatkoza1st su2rgeto3 amerikai-brit szo2vetse1ghez. Szau1d-Ara1bia
ellenez egy Irak elleni katonai csapa1st - jelentette ki az orsza1g
ve1delmi minisztere. Szultan bin Abdel-Aziz herceg ugyanakkor
hangsu1lyozta: Szadda1m Huszeinnek is be kell tartania a
to2megpuszti1to1 fegyverek leszerele1se1nek elleno3rze1se1re vonatkozo1
ENSZ-hata1rozatokat. Az Arab Liga u1j javaslatokkal az ENSZ Biztonsa1gi
Tana1csa1hoz fordul, Moszkva pedig az ENSZ fo3titka1ra1t, Kofi Annant
ke1rte fel egy iraki u1tra. Helmut Kohl ne1met kancella1r a Mu2nchenben
tartott nemzetko2zi biztonsa1gpolitikai konferencia1n egyete1rtett a
tervezett Irak elleni katonai akcio1val, e1s a ne1metorsza1gi katonai
ba1zisokat is felaja1nlotta az amerikai le1gi-ero3 sza1ma1ra. (La1sd
me1g: 39. oldal.) 

***Roma1nia: koali1cio1s mega1llapoda1s*** A roma1n koali1co1s pa1rtok
vezeto3i ala1i1rta1k az egyu2ttmu3ko2de1su2ket szaba1lyozo1
mega1llapoda1st; ez to2bbek ko2zo2tt leszo2gezi, hogy az ala1i1ro1k a
parlamentben megszavazza1k az egyu2ttesen megvitatott to2rve1nyeket. A
mega1llapoda1s e1rtelme1ben a Demokrata Pa1rt ke1pviselo3i mindaddig
ta1mogatja1k a korma1nypolitika1t, ameddig pa1rtjuk a kabinet mellett
a1ll a to2rve1nyhoza1sban. A partnerek politikai ira1nyi1to1 tana1csot
hoznak le1tre, amely elleno3rzi a koali1cio1 politikai
teve1kenyse1ge1t. Emellett le1trehozza1k a parlamenti ira1nyi1to1
tana1csot is, amely egybehangolja a parlamenti frakcio1k
teve1kenyse1ge1t a korma1nye1val. Az RMDSZ ha1rom u1j a1llamtitka1ri
posztot kapott, mivel a DP miniszterei uta1n tizenegy a1llamtitka1ruk
is lemondott. Victor Ciorbea korma1nyfo3 a mega1llapoda1st ko2veto3
napon, a mu1lt he1t ve1ge1n u1j korma1nyprogramot ismertetett. Ciorbea
elismerte: a 98-as e1v nem lesz ko2nnyebb, mint a tavalyi, de
megi1ge1rte, hogy ide1n ma1r a reformfolyamat "e1pi1to3 jelei" is
e1rezheto3k lesznek. 

***MSZP: egyu2ttmu3ko2de1s a szakszervezetekkel*** Va1laszta1si
egyu2ttmu3ko2de1sro3l ko2to2tt mega1llapoda1st az MSZOSZ e1s az MSZP.
Sa1ndor La1szlo1 MSZOSZ-elno2k egyelo3re nem ko2zo2lte a szocialista
lista1ra keru2lo3k neve1t. Az MSZOSZ szocialista-szocia1ldemokrata
platformja e1s az MSZP mega1llapoda1sa alapja1n az MSZOSZ a
szocialista1k orsza1gos lista1ja1n ha1rom helyhez jut, ko2ztu2k egyhez
az elso3 ti1z ko2zt. A szeme1lyekre a platform tesz javaslatot.
Va1rhato1an Sa1ndor La1szlo1, Paszterna1k La1szlo1 (MSZOSZ), illetve
Sa1ling Jo1zsef, a kereskedelmi szakszervezet vezeto3je keru2l a
lista1ra. Sa1ndor La1szlo1 megero3si1tette: az MSZP parlamenti
ke1pviselo3je ki1va1n lenni. Va1laszta1si egyu2ttmu3ko2de1st ko2to2tt
az MSZP-vel az Agra1rszo2vetse1g is: a mega1llapoda1s szerint az
Agra1rszo2vetse1g saja1t neve1ben, egyedu2l nem indi1t
ke1pviselo3jelo2ltet. 

***Pozsony: sikertelen va1laszta1s*** A szlova1k elno2kva1laszta1son
indult jelo2ltekre leadott szavazatok sza1ma messze az alkotma1ny
a1ltal elo3i1rt ha1romo2to2do2s to2bbse1g alatt maradt, eze1rt a
ha1zelno2k egy ho1napon belu2l ko2teles kitu3zni a va1laszta1s ma1sodik
fordulo1ja1nak ido3pontja1t. Ez va1rhato1an ma1rcius 5-e lesz; Michal
Kova1c a1llamfo3 (ke1pu2nko2n) hivatali ideje ma1rcius 2-a1n ja1r le.
Jogko2reinek jelento3s re1sze1t i1gy egy ideig a korma1ny, illetve a
korma1nyfo3 gyakorolja majd, me1g akkor is, ha a ma1sodik va1laszta1si
fordulo1 sikeres lesz. Ennek elemzo3k szerint igen cseke1ly a
valo1szi1nu3se1ge, hiszen a Demokratikus Szlova1kia1e1rt Mozgalom
eddigi nyilatkozatai szerint csak a harmadik fordulo1ban akar
elo3a1llni ma1s jelo2lttel, aki - felte1teleze1sek szerint -e1ppen maga
Vladimi1r Meciar lesz. Meciar eddig mindenfajta hata1rozott
a1lla1sfoglala1sto1l tarto1zkodott. Az a1llamfo3i poszt
beto2ltetlense1ge1nek legkomolyabb alkotma1nyos ko2vetkezme1nye, hogy a
parlament elveszi1ti a korma1ny elleno3rze1se1nek leheto3se1ge1t: egy
esetleges bizalmatlansa1gi szavaza1s ko2vetkezme1nyek ne1lku2l maradna,
mert a korma1ny lemonda1sa1t csak az a1llamfo3 fogadhatja el. 

***Tandi1jhitel szeptemberto3l*** Az 1998 szeptembere1to3l indulo1
tane1vto3l kezdo3do3en tandi1jhitelt vehetnek fel a fo3iskolai e1s
egyetemi hallgato1k, ha egy e1vet ma1r elve1geztek. Ba1r a
ko2ltse1gvete1si to2rve1ny rendelkeze1sei e1rtelme1ben jelenleg csak 5
e1vre, azaz 10 fe1le1vre ko2theto3 szerzo3de1s, a korma1ny tervezi,
hogy ezt az ido3keretet 12 fe1le1vre bo3vi1ti, mivel vannak olyan
egyetemek, ahol a ke1pze1s ennyi ideig tart -jelentette be a kabinet
u2le1se uta1n a korma1nyszo1vivo3. Kiss Eleme1r elmondta azt is: a
tandi1jhitelt nem a hallagto1k kapja1k ke1zhez, hanem ko2zvetlenu2l a
felso3oktata1si inte1zme1ny sza1mla1ja1ra keru2l. A hitel
to2rleszte1se1t a tanulma1nyok befejeze1se uta1n egy e1vvel kell
megkezdeni, e1s 80 sza1zale1ka1ra az a1llam garancia1t va1llal, a
visszako2vetele1se1nek tekintete1ben pedig figyelemmel lesz arra, ha a
volt hallgato1 esetleg tarto1s munkane1lku2live1 va1lik - i1ge1rte a
szo1vivo3. A visszafizete1s ido3tartama 5 e1s 10 e1v ko2zo2tt lehet. 

***Roma Szo2vetse1g: u1j va1laszta1si to2mo2ru2le1s*** Va1laszta1si
szo2vetse1get hoz le1tre ko2zel ke1tsza1z helyi ciga1ny kisebbse1gi
o2nkorma1nyzat, illetve civil szervezet a Roma Parlament, a Phralipe
e1s a Roma Polga1rjogi Alapi1tva1ny vezete1se1vel. A szo2vetse1g ke1t
ke1rde1sben fordul az Alkotma1nybi1ro1sa1ghoz: re1szben a kisebbse1gi
o2nkorma1nyzatok megva1laszta1sa1nak felu2lvizsga1lata1t ke1rik, azaz
annak mega1llapi1ta1sa1t, hogy alkotma1nyos-e, ha a kisebbse1gi
va1laszta1sokon to2bbse1giek is szavazhatnak. Arra is va1laszt va1rnak
az Ab-to3l, alkoma1nyos-e a va1laszto1jogi to2rve1ny tervezett
mo1dosi1ta1sa1ban az a kite1tel, amely szerint a kisebbse1gi parlamenti
ke1pviselo3i helyek va1roma1nyosait az Orsza1gos Ciga1ny Kisebbse1gi
O2nkorma1nyzat jelo2li ki. A szo2vetse1g el ki1va1nja e1rni, hogy a
szervezett ciga1ny ko2ze1let is javasolhasson jelo2lteket. A
szo2vetse1g tagjai szerint az engedme1nyes jelo2lta1lli1ta1si hata1rok
helyett az lenne a helyes, ha annyi ciga1ny ke1pviselo3 jutna be a
parlamentbe, aha1nyszor a ciga1ny kisebbse1gi lista ele1ri a pa1rtok
sza1ma1ra is elo3i1rt 30-35 ezer fo3s minima1lis szavazatsza1mot. A
kisebbse1gi ombudsman szerint a kisebbse1gek parlamenti ke1pviselete1t
u1gy lenne ce1lszeru3 megoldani, ha a nemzetise1gi alapon szervezo3do3
pa1rtok sza1ma1ra elto2ro2lne1k a parlamentbe juta1shoz szu2kse1ges
o2tsza1zale1kos ku2szo2bo2t, i1gy ele1g lenne orsza1gos szinten 20-30
ezer szavazat. 

***NATO-csatlakoza1s: ma1r ke1t igen*** Da1nia e1s Kanada parlamentje
igennel szavazott a NATO keleti bo3vi1te1se1re: ezzel megkezdo3do2tt a
16 NATO-taga1llamban a bo3vi1te1s ratifika1la1si folyamata. A ha1rom
csatlakozni ki1va1no1 orsza1g ku2lu2gyminisztere isme1t lobbiko2ru1tra
indult Washingtonba: tala1lkoznak Madeleine Albright
ku2lu2gyminiszterrel, a szena1tusi republika1nus to2bbse1g
vezeto3je1vel, a kisebbse1gi demokrata1k vezeto3je1vel e1s a szena1tus
ku2lu2gyi bizottsa1ga1nak nagy hatalmu1 elno2ke1vel is, aki kia1ll a
bo3vi1te1s mellett. Az amerikai szena1tus a1lli1to1lag ma1rciusban
szavaz a bo3vi1te1sro3l -elemzo3k szerint igennel. 

***Morze*** 

***Oroszorsza1g nem fogadja el*** egyetlen orsza1gnak a vila1g feletti
hegemo1nia1ja1t, e1s nemet mond a balti a1llamok NATO-tagsa1ga1ra -
hangsu1lyozta Borisz Jelcin egy lapinterju1ban. Az orosz elno2k
"sokpo1lusu1 vila1g" kialaki1ta1sa1nak szu2kse1gesse1ge1ro3l besze1lt,
mert mint mondta: "A to2rte1nelem bizonyi1tja, hogy a vila1g feletti
hegemo1nia kialaki1ta1sa1ra tett ki1se1rletek soha nem ja1rtak tarto1s
eredme1nnyel." 

***A csecsen a1llamfo3*** visszahi1vta Moszkva1bo1l minisztereit e1s
ma1s ke1pviselo3it, s tilalmat rendelt el az oroszorsza1gi hivatalos
la1togata1sokra. Maszhadov do2nte1se1t azzal indokolta, hogy az orosz
vezete1s nem teljesi1ti a tavaly ma1jusban Moszkva1ban Jelcin elno2kkel
ala1i1rt be1kemega1llapoda1s e1s ma1s ke1toldalu1 szerzo3de1sek
pontjait. Kijelentette: nemzetko2zi szake1rto3ket ki1va1n meghi1vni,
e1s bi1ro1sa1gi elja1ra1st indi1t Oroszorsza1g ellen, amie1rt az nem
teljesi1tette ko2telezettse1geit. 

***A brutto1 a1tlagkereset*** a versenyszfe1ra1ban to2bb mint 76 ezer
forint volt 1997 decembere1ben, e1ves szinten pedig 60 ezer 580 forint;
ez az elo3zo3 e1vihez ke1pest 21,7 sza1zale1kos no2vekede1st jelent. A
szellemi dolgozo1k havi brutto1 a1tlagkeresete meghaladta a 94 ezer, a
fizikai dolgozo1ke1 viszont nem e1rte el a 45 ezer forintot. 

***Afganiszta1nban*** su1lyos fo2ldrenge1ssorozat puszti1t, aminek
ko2vetkezte1ben to2bb mint ne1gyezer ember vesztette e1lete1t, e1s
to2bb mint tizeno2tezren maradtak hajle1k ne1lku2l. 

***A korma1ny elfogadta*** a fogyate1kosok e1s az ege1szse1gka1rosodott
szeme1lyek ese1lyegyenlo3se1ge1ro3l szo1lo1 to2rve1nykoncepcio1t -
ko2zo2lte Ko2ke1ny Miha1ly ne1pjo1le1ti miniszter. A ta1rsadalmi
szervezetek bevona1sa1val folytatando1 re1szletes egyeztete1st
ko2veto3en legke1so3bb a1prilis 30-ig, a rehabilita1cio1s
to2rve1nytervezettel egyu2tt isme1t a kabinet ele1 keru2l a
to2rve1nyjavaslat, amelyet azonban a parlament ele1 ma1r csak az u1j
korma1ny terjeszthet. 

***255,7 millia1rd forint*** volt a ta1rsadalombiztosi1ta1s (tb)
kintlevo3se1ge az elmu1lt e1v ve1ge1n. (Ko2ru2lbelu2l ekkora
o2sszegbo3l finanszi1rozhato1 lenne a ha1ziorvosi ella1ta1s e1vente.) A
tb-ja1rule1k fizete1se1re ko2telezetteknek a fele nem fizeti be a
ja1rule1kot, i1gy havonta ko2ru2lbelu2l ne1gymillia1rd forinttal
no2vekszik a ta1rsadalombiztosi1ta1si alapok hia1nya. A behajto1kat
ide1n mintegy 52 millia1rd forint beszede1se1vel bi1zta1k meg. 

***Lelo3tte1k Korzika prefektusa1t***, Claude Erignacot. A
Franciaorsza1ghoz tartozo1 szigeten e1vek o1ta to2rte1ntek -
elso3sorban robbanta1sos - mere1nyletek, de a szeparatista szervezetek
a1ltal meghirdetett fegyverszu2net o1ta ezek ritka1n ko2veteltek
hala1los a1ldozatot. Felte1teleze1sek szerint a Korzika
fu2ggetlense1ge1t ko2vetelo3 valamelyik nacionalista szervezet tagjai
ko2vette1k el a mere1nyletet, amelyet ko2veto3en teljes rendo3rse1gi
e1s katonai mozgo1si1ta1st rendeltek el a szigeten.
+ - Atomero3mu3 Szlova1kia1ban : Nekik Mohi kell (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Szlova1kia1ban hivatalosan is bejelentette1k: ju1niusban beindi1tja1k a
mohi atomero3mu3 elso3 blokkja1t. A magyar hata1rto1l nem ege1szen 40
kilome1terre fekvo3, egy magyar falu helye1n imma1r tizennyolc e1ve
e1pu2lo3 gigantikus le1tesi1tme1nyben jo2vo3re u1jabb, az ezredfordulo1
uta1n pedig tova1bbi ketto3 blokkot helyeznek u2zembe. A bejelente1s
sem idehaza, sem ma1shol nem kavart indulatokat, az atomszakma magyar
ke1pviselo3i is megbi1zhato1 e1s igencsak biztonsa1gos ero3mu3nek
tartja1k Mohit. Pedig mindenki tudja, hogy a le1tesi1tme1ny egy
geolo1giai to2re1svonalon, re1szben rabok munka1ja1val e1pu2lt, e1s a
hia1nyos ve1delemmel ella1tott ero3mu3 felo3l a sze1l az e1v nagy
re1sze1ben Budapest fele1 fu1j. 

"Mostana1ban semmilyen informa1cio1 sem sziva1rog ki Mohibo1l, ho1napok
o1ta lehetetlen bejutni az ero3mu3be, u1gy o3rzik, mint valami va1rat",
kesereg Wollent Jo1zsef, az Ipoly Unio1 nevu3 ko2rnyezetve1delmi
szervezet vezeto3je. A hata1r menti Ipolysa1g telepu2le1s szlova1k
fele1n, Sahyban berendezett iroda1ja1ban egy ege1sz doboz iratot tesz
ele1nk. A mohi atomero3mu3 mu3szaki vizsga1lata1nak eredme1nyeit u1gy
o2tkilo1nyi papi1r o3rzi, angolul. Wollent Jo1zsef saja1t bevalla1sa
szerint me1g nem tudta tu2zetesen ve1gigtanulma1nyozni a teljes
irathalmazt, azt azonban, mint elmondta, ma1r i1gy is la1tja, hogy mik
a legnagyobb kocka1zati te1nyezo3k: "Fo2ldrenge1svesze1ly,
kifoga1solhato1 betonoza1si, hegeszte1si munka1k, hia1nyzo1
ve1do3burok, a keleti e1s nyugati ero3mu3technolo1gia1k eddig sehol sem
alkalmazott e1s kipro1ba1lt kevere1se." 

To2rte1netek 

Ke1t beherovka, egy korso1 so2r, azta1n me1g egy beherovka. Ekkora
felaja1nla1st kell tennu2nk, hogy meghaladjuk a ka1lnai kocsma
pufajka1ba o2lto2zo2tt to2rzsko2zo2nse1ge1nek ingerku2szo2be1t, e1s
egyiku2k hajlando1 legyen felfu2ggeszteni a te1ve1 ba1mula1sa1t, s
elmondani, hogyan jutunk az ero3mu3ho2z. "Itt van kilenc kilome1terre",
veti oda egy megviselt arcu1, borosta1s o2reg. 

A dombok mo2gu2l felbukkano1 betonku2rto3k la1tke1pe elo3szo2r nem is
tu3nik valo1sa1gosnak, inka1bb egy bizarr, gigantikus filmdi1szletre
hasonli1t. Nyolc pokoli torony, alatta egy barakkva1ros, egy falu hu3lt
e1s tereprendezett helye, egy romos templom meg egy elkeri1tett
temeto3. Miuta1n Mohit, az egykor ne1ha1ny sza1z lelkes magyarlakta
falut legyalulta1k, a beruha1zo1k u1gy do2nto2ttek, me1giscsak ke1t
kilome1terrel ode1bb kezdenek hozza1 a nagy e1pi1tkeze1shez. 

Az ero3mu3vet o3rzo3 u1gynevezett seriffek a1lli1to1lag a
ke1me1nyekbo3l figyelik a mozga1st; ha valaki lea1ll e1s ne1zelo3dni
kezd, ra1dio1n jeleznek a dzsipes ja1ro3ro2knek, akik azonnal
inte1zkednek. E mu3veletbe ne1ha1ny pofon is belefe1r, a
fe1nyke1pezo3ge1pek pedig a1ltala1ban az ero3mu3 tulajdona1ba mennek
a1t. A ko2rnye1ken nem is volt nagy mozgolo1da1s az uto1bbi ido3ben.
E1vekkel ezelo3tt, az e1pi1tkeze1s egy kora1bbi fa1zisa1ban a
szlova1kiai Greenpeace megpro1ba1lt egy transzparenst feltenni az egyik
ku2rto3re. Ez volt az egyik legla1tva1nyosabb akcio1, amit a
beruha1za1s ellen egya1ltala1n szerveztek. A Stop Mohi felirat
valamivel to2bb mint o2t o1ra1t to2lto2tt a magasban, majd a
biztonsa1giak leszedte1k. Tavaly is volt egy Greenpeace-demonstra1cio1,
a ko2rnyezetve1do3k tu2ntete1se1t a seriffek olyan fenyegeto3nek
i1te1lte1k, hogy a to2megoszlata1s ke1nyes feladata1t a le1vai
terrorelha1ri1to1 ku2lo2ni1tme1nyre bi1zta1k, akiknek azta1n "enyhe"
ero3szak alkalmaza1sa1val sikeru2lt is a helyszi1n elhagya1sa1ra
bi1rniuk a tu2nteto3ket. 

Azo1ta cso2nd van Szlova1kia1ban. Senki sem tiltakozik az ero3mu3
ellen, egy helybe1li szerint nem is aja1nlatos. Ma1r harminco2t e1ve o3
sza1ntja az ero3mu3 ko2ru2li fo2ldeket, ge1pe1ro3l ne1zte ve1gig az
e1pi1tkeze1st. Ha nagy lett volna a sza1ja, re1g munkane1lku2like1nt
u2ldo2ge1lne a kocsma1ban, mondja. Egyszer i1gy is megja1rta az
atommal, pedig nem is tiltakozott ellene. Igaz, nem is tudott volna,
mert a Mohito1l 80 kilome1terre fekvo3 Bohunice (magyar neve1n
Apa1tszentmiha1ly) atomero3mu3ve1ben to2rte1ntekro3l semmi sem
sziva1rgott ki. A hetvenes e1vek ma1sodik fele1ben baleset to2rte1nt a
nuklea1ris reaktorokban, o3 mindebbo3l csak annyit e1szlelt, hogy a
nyulai egyik napro1l a ma1sikra elpusztultak. Soka1ig to2rte a feje1t,
mi lehetett a proble1ma, csak akkor kezdett az atomra gyanakodni,
amikor az egyik permetezo3 pilo1ta haverja, aki Bohunice ko2rnye1ke1n
levego3bo3l mu3tra1gya1zott, ke1z e1s la1b ne1lku2l szu2letett
gyerekekro3l besze1lt, meg arro1l, hogy azon a ko2rnye1ken milyen sok
koldust la1tott. 

A bohunicei suga1rszennyeze1sro3l tavaly decemberben jelent meg az
elso3 ta1je1koztata1s, ekkor deru2lt ki, hogy az egyik meghiba1sodott
reaktorblokkot ugyanolyan betonszarkofa1g bori1tja, mint a csernobilit,
alatta a1lli1to1lag most is e1g az atomma1glya. 

Egy nyi1lt leve1l 

A mohi atomero3mu3 ko2zelgo3 beu2zemele1se1nek hi1re1re mindenfelo3l
megnyugtato1 hangokat lehet hallani. Olyanokat, hogy ez a vila1g egyik
legbiztonsa1gosabb atomero3mu3ve, aka1rcsak a paksi. Meg hogy e1rtse
meg ma1r mindenki, csernobili ti1pusu1 ero3mu3vek csak az egykori
Szovjetunio1ban e1pu2ltek. A szlova1kok azt u2zente1k a magyar me1dia1n
keresztu2l, hogy nem va1rt fejleme1nyek esete1re informa1cio1s e1s
riaszto1rendszert alaki1tottak ki, amit a nemzetko2zi
mega1llapoda1soknak megfelelo3en halade1ktalanul mu3ko2de1sbe
helyeznek, e1s egy esetleges ve1szhelyzetro3l ta1je1koztatja1k a
ku2lfo2ldi partnerszervezeteket is. 

Schmidt Ge1za, a Pest megyei ko2zgyu3le1s elno2ke mindezek ellene1re
nyugtalan. Levelet i1rt Horn Gyula1hoz, amelyben felhi1vja a
miniszterelno2k figyelme1t, hogy Mohi potencia1lis vesze1lyforra1s
Magyarorsza1gra ne1zve. Az ero3mu3 felo3l ugyanis az e1v nagy
re1sze1ben Budapest fele1 fu1j a sze1l, e1s az Ipoly menti
telepu2le1sek lako1ival egyu2tt mintegy ne1gymillio1 embert fenyegetne
egy esetleges suga1rszennyeze1s. Levele1ben felke1ri Horn Gyula1t, hogy
mine1l elo3bb inte1zkedjen egy megfigyelo3-informa1cio1s rendszer
kie1pi1te1se1ro3l. 

"E1le1nken e1l bennem Csernobil, csak napokkal ke1so3bb tudtuk meg,
hogy mi to2rte1nt. Eze1rt e1n is nyugodtan megetettem a gyerekemmel a
speno1tot e1s a so1ska1t. Hia1ba van polga1ri ve1delem, nem az a
legfontosabb ke1rde1s, hogy hova bu1jjunk. Baleset esete1n azt kell
mine1l elo3bb megtudnunk, hogy eheto3k-e a zo2ldse1gek e1s a
gyu2mo2lcso2k, vagy sem. Ehhez pedig hiteles megfigyelo3rendszerre
lenne szu2kse1gu2nk", mondta e1rdeklo3de1su2nkre telefonon. 

Szerinte az sem melle1kes szempont, hogy me1ro3ha1lo1zat ne1lku2l egy
esetleges suga1rferto3ze1s oka1t sem tudna1nk igazolni, so3t me1g
ka1rte1ri1te1st sem ko2vetelhetne1nk Szlova1kia1to1l. 

Csak az iszap a megmondhato1ja 

Ge1mesi Zolta1n suga1rza1sme1re1si szakember a ko2zelmu1ltban megme1rte
Go2do2llo3 ko2rnye1ke1n a talaj e1s az iszap radioaktivita1sa1t, e1s
azt tala1lta, hogy a mai napig ki lehet mutatni az 1986-os csernobili
katasztro1fa hata1sa1t. A ku2lo2nbo2zo3 me1lyse1gbo3l vett minta1k
katona1s rendben, papi1rzacsko1kban sorakoznak a pe1celi Fa1y Andra1s
Mezo3gazdasa1gi Szakko2ze1piskola tana1ri szoba1ja1ban. "Sok helyu2tt
az a1tlagos e1rte1k hu1sszorosa1t me1rtem, ugyanezt a me1hek
gyu3jto2tte me1zbo3l is ki lehet mutatni. Egy me1h ugyanis o2t
kilome1teres ko2rzetbo3l gyu3jti o2ssze a vira1gport, teha1t ele1g jo1
biomonitoring." 

Ge1mesi Zolta1n, aki egyben a go2do2llo3i Kisa1llattenye1szte1si
Kutato1inte1zet szakembere, ma1r huszonke1t e1ve van a
suga1rza1sme1re1si szakma1ban. A csernobili eset ideje1n pe1lda1ul
Ukrajna1bo1l jo2vo3 ge1pkocsik fe1knyomait vizsga1lta. Most a
nullszintfelme1re1ssel foglalkozik, eze1rt me1rte meg a ko2rnye1k
talaja1t e1s iszapja1t. "Suga1rza1si nullszintadatok ne1lku2l nem lehet
kalibra1lni semmilyen me1ro3mu3szert, mivel nem tudjuk, mihez ke1pest
is emelkedne a radioaktivita1s." 

Ge1mesi ma1r ke1t e1ve felaja1nlotta, hogy elve1gzi ezt a munka1t,
pa1lya1zott is a Ko2rnyezetve1delmi e1s Teru2letfejleszte1si
Miniszte1rium ko2rnyezetve1delmi alapja1ra, de me1g va1laszt sem
kapott. Ennek ellene1re folytatja a nullszintfelme1re1st. 

Ne1ha1ny e1ve re1szt vett egy be1csi konferencia1n, ahol a mohi
atomero3mu3 volt teri1te1ken. Akkor egye1rtelmu3en kideru2lt sza1ma1ra,
hogy sok hiba van az ero3mu3 konstrukcio1ja1ban. "A hatfokozatu1
biztonsa1gi rendszerbo3l pe1lda1ul ha1rom teljesen hia1nyzott. A
reaktornak nem volt ku2lso3 ve1do3burkolata. Ve1lheto3en
kispo1rolta1k." Mohit elavult ero3mu3nek tartja, szerinte ma ma1r nem
kaphatna mu3ko2de1si engede1lyt. Ge1mesi u1gy ve1li, az a te1ny is
no2veli a bizalmatlansa1got, hogy a le1tesi1tme1ny egy geolo1giai
to2re1svonalra e1pu2lt (utolja1ra 1411-ben ra1zta meg egy ero3s
fo2ldrenge1s a ko2rnye1ket). Mindezek ellene1re u1gy gondolja, neku2nk
elso3sorban nem Mohival kell foglalkoznunk, hanem azzal, hogy mike1nt
ve1dekezhetu2nk. Az elso3 le1pe1snek annak kellene lennie, hogy
legala1bb jelezni tudjuk, ha baj van. "Na1lunk annyira nem foglalkoznak
az ege1sszel, hogy me1g az iszapra sincs a suga1rza1si hata1re1rte1k
mega1llapi1tva. Pedig az iszapbo1l lehet a radioaktivita1st a legjobban
kimutatni", fakad ki, e1s Ausztria1t hozza fel pe1lda1nak, ahol
Magyarorsza1ggal ellente1tben az atomlobbi nem befolya1sos, egyetlen
atomero3mu3vet sem engede1lyeztek, me1gis 400 mu3szerbo3l a1llo1
suga1rza1smegfigyelo3-ha1lo1zat mu3ko2dik. Magyarorsza1gon is van ugyan
egy ko2ru2lbelu2l 50 mu3szerbo3l a1llo1 suga1rza1sme1ro3-rendszer, de
Ge1mesi Zolta1n u1gy tudja, ezek egy re1sze nem u2zemel, e1s nem is
felelnek meg a nyugati ko2vetelme1nyeknek. 

Szempontok 

A Nuklea1ris Balesetelha1ri1ta1si Korma1nybizottsa1g titka1ra, Borsi
La1szlo1 megbi1zhato1nak tartja ezt a rendszert: "Az a1lloma1sok
ti1zpercenke1nt me1rik a gamma1t", mondja. Az adatokat naponta
ha1romszor felku2ldik a Belu2gyminiszte1riumhoz tartozo1 ko2zpontba.
"Me1g a Pentagon vesze1lyhelyzeti terveze1si fo3igazgato1ja is jo1nak
tala1lta ezt a rendszert." 

Katasztro1fa esete1n a suga1rszennyeze1s me1rte1ke1to3l fu2gg, hogy mit
kell csina1lni. A fogyaszta1s korla1toza1sa1to1l az elza1rko1za1sig, a
ko2telezo3 jo1dtablettaszede1sto3l a kitelepi1te1sig sok minden
elke1pzelheto3. Egy csernobili nagysa1gu1 suga1rdo1zisna1l pe1lda1ul
azonnal kitelepi1tene1k a lakossa1got. "Persze rendki1vu2l kicsi egy
ilyen baleset vesze1lye", nyugtatgat. 

Az Ipoly menti te1rse1ghez tartozo1 magyarorsza1gi Va1mosmikola
polga1rmestere1t mostana1ban nem is annyira a baleset vesze1lye
izgatja, inka1bb a "norma1l u2zemmo1d". Durja1n Miklo1s u1jabban
kifejezetten skizofre1n helyzetbe keru2lt. Eddig a Mohi-ellenes
aktivista1kat ta1mogatta, most pedig ke1nytelen meggyo3zo3 propaganda1t
kifejteni, ha nem akarja, hogy elko2lto2zzo2n a to3ke a ko2rnye1kro3l.
Mohi ko2zelse1ge ugyanis to2nkreteszi a sze1pen fejlo3do3
idegenforgalmat e1s eladhatatlanna1 a te1rse1g fo3 a1rucikke1t, a
bogyo1s gyu2mo2lcso2ket. "Az alma1nk jobb, mint a szabolcsi, de ha1t ki
vesz Nyugaton olyan gyu2mo2lcso2t, amely harminc kilome1terre termett
egy nuklea1ris reaktorto1l?" 

Kora1bban szinte minden e1vben volt Szlova1kia1ban valamilyen
megmozdula1s az ero3mu3 ellen. "Ma1ra lecsillapodtak a szlova1k
kolle1ga1k. A1lli1to1lag csatorna1za1sra meg ma1s helyi beruha1za1sra
csak akkor jo2n elegendo3 ko2zponti pe1nz, ha a polga1rmester nem
foglalkozik ko2rnyezetve1delmi u2gyekkel." Az a1rukapcsola1snak ez a
mo1dja, u1gy tu3nik, beva1lt: Mohi ko2rnye1ke1n ele1g nagy a csend
mostana1ban. 

Kova1cs Ro1bert 

Pe1nzek, gondok 

A mohi atomero3mu3 eddig mintegy 70 millia1rd szlova1k korona1ba
keru2lt, a tervezett tova1bbi ha1rom reaktorblokkra me1g 40-50
millia1rdot kell ko2lteni. O2sszehasonli1ta1ske1ppen: a bo3si
beruha1za1s eddig 27 millia1rd korona1t eme1sztett fel, s 18
millia1rdos ado1ssa1got halmozott fel. 

A mohi atomero3mu3 e1pi1te1se pe1nzhia1ny miatt to2bbszo2r e1vekre
megakadt. Leguto1bb 1993-ban, amikor a ko2rnyezetve1do3k nemzetko2zi
tiltakozo1 kampa1nya hata1sa1ra az EBRD (Euro1pai U1jja1e1pi1te1si e1s
Fejleszte1si Bank) nem folyo1si1totta a ke1rt hitelt. Az e1pi1tkeze1st
e1s a lea1lla1s miatt elavult berendeze1sek felu1ji1ta1sa1t ve1gu2l is
egy re1szben szlova1k, ne1met e1s francia bankokbo1l a1llo1 konzorcium
pe1nze1bo3l, re1szben orosz forra1sokbo1l folytatta1k.
+ - A1lvi1rusok : Virtua1lis bakfitty (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Az e-mail haszna1lata1nak terjede1se1vel vi1rus-re1mhi1rek is egyre
su3ru3bben la1tnak napvila1got, ke1t he1ttel ezelo3tt sajnos a MaNcs is
ko2zo2lt egyet. Van olyan ko2rleve1l, amely ma1r e1vek o1ta ja1rja az
Internetet, mert mindig akad, aki tova1bbku2ldi. Pedig az e-mail a
tudoma1ny jelenlegi a1lla1sa szerint o2nmaga1ban soha nem ferto3zo3,
csak ha vi1rusos programre1szletet vagy szo2veges fa1jlt csatolnak
hozza1. A sza1mi1to1ge1pvi1rus csak a csatolt a1lloma1ny
lefuttata1sa1val, illetve megnyita1sa1val aktiviza1lo1dhat. 

A valo1di vi1rusokat to2bbfe1leke1ppen lehet csoportosi1tani. A
ferto3ze1s ti1pusa alapja1n megku2lo2nbo2ztetu2nk fa1jlvi1rusokat,
bootvi1rusokat e1s makrovi1rusokat. A fa1jlvi1rusok ko2zu2l keru2ltek
ki a legelso3 vi1rusok (a futtathato1 a1lloma1nyokba ma1sznak bele),
ke1so3bb a bootvi1rusok (a ge1p rendszerto2lte1se1t kihaszna1lo1
ko1dok) voltak ne1pszeru3bbek. Az uto1bbi ma1sfe1l e1v ferto3ze1seinek
ko2ru2lbelu2l nyolcvan sza1zale1ka1t a Word- e1s az
Excel-dokumentumokon keresztu2l teve1kenykedo3 makrovi1rusok okozta1k.
Feltu3ntek tova1bba1 olyan ku2lo2nleges va1ltozatok is, melyek a
ferto3ze1si mo1dszereket kombina1lva nehezi1tik meg a PC-haszna1lo1k
mindennapjait. 

Vesze1lyesse1gu2k alapja1n is megku2lo2nbo2ztetheto3k a vi1rusok. A
ke1pernyo3n megjeleno3 viccelo3do3 feliratokkal is bee1ri ne1ha1ny
vi1ruske1szi1to3. Az adatainkat ve1letlenszeru3en rombolo1, a
merevlemezt szisztematikusan leto2rlo3 ko1dok viszont igen nagy
proble1ma1t jelenthetnek. Van, hogy csak a rendszeresen ve1gzett
adatmente1sekbo3l (ma1r ha ke1szu2lt ilyen egya1ltala1n) tudjuk
helyrea1lli1tani a rendszert, ba1r ez ele1gge1 ritka. Egyes vi1rusokba
ido3zi1te1st e1pi1tettek bele. Figyelik a ge1p rendszerda1tuma1t, e1s
csak adott napokon eresztik szabadja1ra destruktivita1sukat. A da1tum
manua1lis megva1ltoztata1sa ideiglenesen megoldhatja a proble1ma1t, de
etto3l a vi1rus me1g ott marad a ge1pen. 

A vi1rusbeugrata1sok - mint pe1lda1ul a Join the Crew-ra figyelmezteto3
levelek - nagy szaktekinte1lye Rob Rosenberger. Azon kevesek ko2ze1
tartozik, akik a me1dia a1ltal felnagyi1tott Michelangelo-pa1nikban a
ko2zve1leme1nyt nyugalomra intette1k. A Michelangelo a1ltal okozott
ka1r sokkal kisebb volt, mint azt Rosenbergeren ki1vu2l ba1rki gondolta
volna. Bevezetett egy u1j kifejeze1st a vi1ruspa1nik
terminolo1gia1ja1ba: a 

Te1ves Szake1rtelem Szindro1ma 

tu2netei gyakran jelentkeznek olyan sza1mi1ta1stechnikusokon, akik
szakteru2letu2ko2n nagy tuda1ssal rendelkeznek, de a kifejezetten
specia1lis ismereteket ige1nylo3 vi1ruste1ma1ban felelo3tlenu2l
nyilva1nulnak meg. Az ilyen "szakemberek" nyilatkozatai to2bb ka1rt
okoznak, mint esetleg maguk a vi1rusok. Olyasmit is hallottam ma1r
ilyen "szakemberto3l", hogy van olyan vi1rus, amely megkeresi a
hangka1rtya1t a sza1mi1to1ge1pben, majd az emberre hala1los hangot
genera1l. A vi1rusbeugrata1soknak komoly figyelmet szentelnek az
antivi1rus-terme1kek gya1rto1i is, nyilva1n ele1g sok hi1va1st
kaphatnak, weboldalaikon megtala1lhato1k a beugrata1sok azonosi1ta1sa1t
segi1to3 oldalak is. 

Valo1s vesze1lyt jelent ezzel szemben, hogy az Internet gyors
fejlo3de1se u1jabb, kifejezetten ke1nyelmes terjede1si leheto3se1get
biztosi1t az a1rto1 sza1nde1ku1 programoknak. Ba1rki csatolhat
e-mailje1hez egy ferto3zo2tt fa1jlt. Ez azonban csak akkor lesz
vesze1lyes, ha valaki elleno3rze1s ne1lku2l nyitja meg a csatolt
fa1jlt, mia1ltal ugyanu1gy a ge1pbe keru2lhet a vi1rus, mintha egy
ferto3zo2tt lemezt raktunk volna a meghajto1ba. A norma1l szo2veget
tartalmazo1, "csupasz" e-mail azonban vesze1lytelen, ba1rmi a1lljon is
benne. 

Az WWW-technolo1gia1k fejlo3de1se hozta le1tre az akti1v komponenseket.
Az 

ActiveX- vagy Java- 

ko1dot tartalmazo1 weboldalak is lehetnek vesze1lyesek. Az ActiveX
komponens - melyet csak a Microsoft bo2nge1szo3programja, az Internet
Explorer ta1mogat - azonban tartalmazza a ko1d szerzo3je1nek
elleno3rizheto3 ala1i1ra1sa1t. Ha csak megbi1zhato1 ce1g a1ltal
szigna1lt ko1dot fogadunk el, nem eshet bajunk. Ba1r ha egy
felke1szu2lt hacker meg tudna1 hamisi1tani az ala1i1ra1st elleno3rzo3
VeriSign adatba1zisa1t, az leheto3ve1 tenne1, hogy rombolo1 ko1dot
terjesszen megbi1zhato1 ce1g neve1t felhaszna1lva. Az ActiveX
ra1ada1sul teljes kontrollal rendelkezik ge1pu2nk felett, a ne1pszeru3
Explorer mintaprogramocska - az ActiveX vesze1lyeit demonstra1lando1 -
Windows95-o2t futtato1 ge1pu2nket gond e1s adatveszte1s ne1lku2l
lefagyasztja. 

A bo2nge1szo3programunk biztonsa1gi bea1lli1ta1saival szaba1lyozhatjuk
az ilyen jellegu3 programocska1k mozga1si szabadsa1ga1t. A Java nyelven
i1ro1dott, platformfu2ggetlen ko1dnak ma1r kevesebb a rombola1si
potencia1lja. Elvileg fa1jlmu3veletet nem ve1gezhet, i1gy nagyobb
biztonsa1gban e1rezhetju2k magunkat. Ennek ellene1re "potencia1lisan
vesze1lyesnek" tu2ntet fel egyes Java programocska1kat is ne1ha1ny
antivi1rus szoftver vi1ruslista1ja. 

Fe1lo3, hogy a jo2vo3 ele1g nagy teret enged a vi1rusoknak. Az Office98
Macintosh-va1ltozata1nak megjelene1se a platformfu2ggetlen
makrovi1rusok elterjede1se1t eredme1nyezheti. A Windows98-ban - hacsak
az USA tro2sztellenes szervezetei nem tudja1k megakada1lyozni - az
Internet-bo2nge1szo3 egybee1pu2l az opera1cio1s rendszerrel, ezzel
egyszeru3si1tve az Interneten terjedo3 rosszindulatu1 programok dolga1t
is. A Netscape pedig most jelentette be, hogy a ko2vetkezo3 - 5-o2s
verzio1ju1 Communicatornak publikussa1 fogja tenni a forra1sko1dja1t
(la1sd Csak tiszta forra1sba ci1mu3 cikku2nket). Ez ele1g nagy
ra1la1ta1st adhat egy vi1rusi1ro1nak, hogy az a1ltala i1rt
fa1jlvi1russal megferto3zo2tt Communicator o2ngyilkossa1got ko2vessen
el, ha meghata1rozott HTML-ko1dot tartalmazo1 web-oldalakat to2lt le a
felhaszna1lo1ja. 

A ke1tezredik e1v proble1mako2re1bo3l - vagyis hogy a legto2bb
sza1mi1to1ge1p ke1ptelen kezelni ezt a da1tumot - gyo2nyo2ru3
vi1rushiszte1ria van kerekedo3ben, sokan ma1r ma is vi1ruske1nt
emlegetik a "millennium bug"-ot. 

Radva1nszki Ga1bor 

) 

Rob Rosenberger oldalai a beugrato1s vi1rusokro1l:
http://kumite.com/myths/
+ - Keresztury Tibor: Keleti kila1ta1sok (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

A ja1te1kge1p kishu1ga 

Van az a kocsmai ja1te1kge1p - mifele1nk gyu2mo2lcso2snek hi1vja1k -,
amiben nyugalmi a1llapotban, a pe1nz bedoba1sa elo3tt sebesen futnak
ko2rbe a szilva1k, cseresznye1k, dinnye1k, narancsok, meg a ha1rom
hetes, a1m ido3ro3l ido3re mega1ll a rohana1s, s ilyenkor a
megmerevedo3 monitoron egyma1st a1tfedo3 ka1rtyalapok mellett egy no3i
arc lesz la1thato1. Ero3sen kurvoid, ahogy megfigyeltem, tu1lfestett,
mike1ntha vende1g volna o3 is, me1gis kisla1nyosabb, la1gyabb anna1l a
ti1pusna1l, amelyik minden ke1tely ne1lku2l a ba1rca1s jelzo3vel
illetheto3, tala1n a fe1lrehajtott feje miatt. Szo1, ami szo1,
buta1cska1nak tu3nik, ne1mi mennyise1g uta1n azonban tagadhatatlanul
tetszeto3s - mege1rik a legfato2ku3bb ja1te1kos agya1ban is a gondolat.
Na, ennek a hu1ga1val ismerkedtem e1n meg a minap. 

Egy rozzant ba1rsze1ken u2ltem a bara1tommal, pedig elo3rehaladott
gerincba1ntalmaim miatt nehezen bi1rom az ilyen ta1mla ne1lku2li
u2le1seket. Arro1l besze1lgettu2nk illo3 komolysa1ggal, hogy ha
a1llapotunk gyo2keresen rosszabbodna, ha viharosan felgyorsulna a
folyamat, hogyha teha1t a va1rtna1l elo3bb esne le a la1ba1ro1l az
ember, vagy hamarabb jo2nne el a teljes szellemi lee1pu2le1s,
melyiku2nk hogy do2ntene, milyen megolda1st va1lasztana. A tematika
i1gy he1tfo3 de1lelo3tt egya1ltala1n nem volt sponta1n jellegu3nek vagy
- ne adj' isten - le1gbo3l kapottnak mondhato1, erro3l mindenkit
biztosi1thatok, le1ve1n o3 hu1sz e1ve ma1jnagyobboda1sos, akut
vesebajban szenved, sa1nti1t, mert az ina to2bb i1zben elszakadt, plusz
su1lyos idegbeteg, magam pedig ki1nzo1 ha1t- e1s dere1kfa1jdalmaim
mellett pszichoszomatikus eredetu3 szervi tu2netek ege1sz sora1val
rendelkezem - itt csak a nehe1z le1gze1st, a szi1vritmuszavarokat e1s a
kro1nikus, a1jula1sos leizzada1sokat emli1tene1m. E1n a golyo1 mellett
tettem le a voksot: gyors, biztos, ki1me1letes, s a pisztoly a piacon
utolso1 ero3bo3l is ko2nnyen beszerezheto3. O3 hosszan sza1mba vett
mindent a vonatto1l a ga1zon a1t az ablakig - e1rze1kletesen ecsetelve,
mondjuk, a gyo1gyszerek elo3nye1t a penge1vel szemben, amikor ne1zni
kell, ahogy a ka1d vize1t a1tfesti a ve1r, nem hallgatva el ugyanakkor
ebben az esetben a ho2rgo3 le1gszomjjal, a lassu1 fullada1ssal ja1ro1
boschi re1mke1pek vitathatatlan ha1tra1nyait -, majd az elo3ada1s
ve1ge1n a mindennapi o2ntudatlansa1gra, az e1sz mo1dszeres, fokozott
tempo1ju1 eliva1sa1ra szavazott. Merthogy, magyara1zta tu2relemmel, ne
ess te1vede1sbe: ott a1llnak majd, persze, az a1gyadna1l nagy a1lsa1gos
ke1ppel, megto2rlik a homlokodat, me1gis azt va1rja mind kaja1n
reme1nyse1ggel, legyen ve1ge ma1r, tehessenek be a zsa1kba, o2reg. I1gy
legala1bb ezt sem e1rze1keled. Hangsu1lyozta, e megolda1s a megfelelo3
hata1sfokon csak szila1rd jellemmel, kitarta1ssal, konok
elsza1ntsa1ggal mu3ko2dtetheto3, hogy a tudat s a fa1jdalom a
tompasa1gon ne u2sso2n a1t; me1lto1sa1g kell hozza1, nagy munkabi1ra1s,
akarat, tartsanak a1llatnak ba1r az ege1szse1gesek. Olyan meggyo3zo3en
i1rta le az a1ltala javasolt ve1ga1llapot mindent fo2lu2lmu1lo1
sze1pse1geit, hogy ege1szen megki1va1ntam, s legenda1s
o2nme1rse1kletemet feladva ma1r-ma1r beleva1gtam volna, minek a
to2ko2le1s, amikor elvonta a figyelmemet egy rekedtesen selymes,
galambosan bu1go1, me1ly hang, amelyik az emli1tett ge1phez besze1lt. 

No3ve1rke1m, mondta a hang, ha1t itt vagy megint. Hia1nyozta1l tegnap
o1ta, va1rtalak. Egy kortalan, o2sszement fo2ldi le1ny tartozott a
hanghoz, hu3en demonstra1lva a bara1tom oly vonzo1 mo1don aja1nlott,
ko2ru2li1rt e1s megjo2vendo2lt mo1dszere1t. Szo1 bennakadt,
ele1rze1kenyu2ltu2nk: magunkat la1ttuk ott spa1rga1val a1tko2to2tt
cipo3ben, jobb ido3ket la1tott galle1ros kaba1tban, gubera1lt boa1ban,
s hallgattuk bo1logatva, ne1ma1n, ahogy leendo3 o2nmagunk ke1zben a
legolcso1bb felessel az e1pp felbukkant arcke1pnek megvallja ba1nata1t.
Ez lett, ez maradt, la1thatod, e1desem, me1g jo1, hogy az arcodat
naponta la1thatom. Ha te sem volna1l, mi lenne akkor e1nvelem. Mi1g a
dinnye futott, a cserko1t beva1gta, rendelt egy ma1sikat, ra1gyu1jtott
egy dekkre, de mindezt ti1z ma1sodperc alatt, i1gy a testve1re1t
feszu2lt figyelemmel u1jra felke1szu2lten va1rta. 

Kilenc ko2re1t ne1ztu2k ve1gig megbabona1zva, nagyon beteg, li1rai
emberek. Nem itt kezdte o3 sem, to2rte meg a csendet a bara1tom, ne
hidd, hogy i1gy szu2letett: me1rlegke1pes ko2nyvelo3 volt, asszisztens
vagy be1rsza1mfejto3, pedago1gus, meglehet. Csak azta1n - ta1rta sze1t
a karja1t - megbetegedett. Felszisszenve nyomogatta ko2zben a
vese1je1t, mialatt e1n nyo2gve, grimaszolva ropogtattam a ha1tamat. Nem
sokkal ezuta1n felru1gta1k a ne1nit, ja1tszani akartak az emberek. A
csapos leto2ro2lte a nya1lat a ke1pernyo3ro3l, megtestesu2lt
jo2vo3ke1pu2nk egy mare1k sze1tgurult apro1t szedegetett. Ja, emelte
fel ujja1t a bara1tom, kiment a fejembo3l, ez az egyetlen ha1tulu2to3,
sajnos ez is vele ja1r: ott a1llsz majd fe1lte1rden, a porig leala1zva,
oszt ne1zik csak, senki sem segi1t. Ez volt az elso3 pont, amiben
te1vedett: mialatt a pe1nzgyu3jte1sto3l kifulladva a fo2ldo2n pihent,
o2sszehu1zta a sra1c partvissal a sze1tgurult e1rme1ket, a megsza1radt
sarat e1s a sze1tdoba1lt csikkeket, s mielo3tt a nyaka1na1l megfogva
kidobta az ajto1n, beo2nto2tte a kaba1tja zsebe1be a kislapa1t
tartalma1t. 

Good bye, intett a no3, amikor kivitte1k, good bye, e1desem. Rossz
embernek ne adj pe1nzt, hia1ba nyomogat, va1rja1l ra1m, holnap is
eljo2vo2k. Mennyire szereti, azt gondoltam akkor, a csala1dja o3neki
mindenne1l fontosabb. Ezt magyara1zom, szo1lt a bara1tom
fellelkesu2lve, la1thattad az arca1t: boldog volt ege1szen, semmiro3l
nem tudott. S ami a fo3, neki ma1r nincsenek fa1jdalmai. Egy darabig
me1g ne1zegettu2k a felso2po2rt ko2vezetet, sajna1ltuk egyma1st, s
magunkat keresztbe-kasul. Ta1voza1skor azonban ma1r tu1l voltam a
te1ma1n, visszanyertem a jelent. Kile1pve a ba1gyadt napra azon
gondolkodtam, kere1kpa1rral Fokva1rosto1l Amszterdamig sza1mos helyen
ja1rnak, s to2bb ti1zezer van ko2zu2lu2k a kocsmafalnak do2ntve ma1r
ilyenta1jt. De diplomatata1ska a korma1nyra akasztva csak itt van a
vila1gon, a fo2ldnek s a haza1nak ezen a szeglete1n, miko2zben a
gazda1ja odabent csipesszel o2sszefogott trape1z szo2vetnadra1gban,
hamis edzo3cipo3ben u2l a ge1p elo3tt, ne1zi a no3ve1rke1t elmerengve,
s kevertet fogyaszt.

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS