Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX NARANCS1 150
Copyright (C) HIX
1998-02-03
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Tartalom (mind)  62 sor     (cikkei)
2 Kecskeme1ti Katona Jo1zsef Szi1nha1z : Ikszek (mind)  103 sor     (cikkei)
3 Politikai hi1rek (mind)  228 sor     (cikkei)
4 Ki a kicsit nem becsu2li (mind)  63 sor     (cikkei)
5 Kultura1lis hi1rek (mind)  258 sor     (cikkei)
6 Ka1lma1n C. Gyo2rgy: Maga1nvalo1sa1g (mind)  82 sor     (cikkei)
7 Clinton szexbotra1nya: Szappanopera (mind)  142 sor     (cikkei)
8 Duna-dokumentumok: Retarda1lt-e Nemcso1k Ja1nos? (mind)  163 sor     (cikkei)

+ - Tartalom (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Magyar Narancs, X. e1vf. 5. sza1m, 1998. februa1r 5.-interju1- 

Hova1 tu3ntek a III/III-as akta1k? (Varga La1szlo1, a Fo3va1rosi
Leve1lta1r igazgato1ja) 

-egy he1t- 
***Politikai*** e1s ***kultura1lis*** hi1rek 

-nagyi1ta1s- 
A spiclijelente1sek sorsa: Pa1rhuzamos e1letrajzok 

POLITIKA 

-riport- 
O1zdi pe1nzhamisi1ta1s: Nyoma1s alatt 

-magyar glo1busz- 
***Duna-dokumentumok: Retarda1lt-e Nemcso1k Ja1nos?*** 
A kisebbse1gek parlamenti ke1pviselete: Se velu2k, se ne1lku2lu2k 

-a kampa1ny lapja- 
Ko2zve1leme1ny-kutata1s a pa1rtok ta1mogatottsa1ga1ro1l: Kampa1nyrajt 

-vila1gfalu- 
***Clinton szexbotra1nya: Szappanopera*** 
Franciaorsza1g: La1zongo1 kirekesztettek 

E1LET + MO1D 

-vila1guide- 
New York: Magyar graffiti 

-trendo3r- 
Laza, te1pett trikolo1r 

KULTU1RA 

-kritika- 
***Kecskeme1ti Katona Jo1zsef Szi1nha1z: Ikszek (3:1 a szerelem
java1ra)*** 
Belga komix: "A ke1prege1ny nemzeti kultu1ra1nk re1sze" (Franz von
Cauwenbergh, a Belga Ke1prege1ny Inte1zet munkata1rsa) 
Beckett Na'Conxypanban (Ho1lyagcirkusz) 

-visszhang- 
Nyolc kis kritika 

PUBLICISZTIKA 

-egotrip- 
***Ka1lma1n C. Gyo2rgy: Maga1nvalo1sa1g (Ke1rde1sek)*** 
Sajo1 La1szlo1: O2t e1s feles (Bornema1roste1r) 
Para-Kova1cs Imre: E1n-terio3r 

-publicisztika- 
Dessewffy Tibor: Az u1j egypa1rtrendszer fele1 

-a szerk.- 
***Ki a kicsit nem becsu2li*** 
Vallatni arany 

-olvaso1i levelek-
+ - Kecskeme1ti Katona Jo1zsef Szi1nha1z : Ikszek (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

3:1 a szerelem java1ra 

A ci1m re1gi, a to2rte1net is. Hozza1 nem e1rte1su2kre bu2szke
bizottsa1gok, testu2letek tu3nnek fel ido3nke1nt, tagjaikban me1g annyi
szeme1rem sincs, hogy klasszikus Ikszekhez me1lto1n sze1gyellje1k a
nevu2ket, zavaros politikai konspira1cio1k, osztogato1-fosztogato1
ja1te1kaik terepe1u2l pedig szi1nha1zakat va1lasztanak. Pontosabban,
szi1nha1zakat is. Az U1j Szi1nha1zban, Kecskeme1ten meg a me1g nem
le1tezo3 Nemzetiben, ahol ve1gre nem a do2nte1ssel volt a baj, hanem
azzal, ami uta1na jo2tt (hiszen ke1t szakmailag alkalmas jelo2lt
ko2zu2l a kisse1 unalmasabbat, kisza1mi1thato1bbat va1lasztani, az ma1r
elfogadhato1, ala1ta1maszthato1 do2nte1s). 

Elke1pzelheto3 volna persze, hogy a ke1szu2lo3 elo3ada1sokon mindez nem
la1tszik. Ne1ha1ny pompa1s premier esetleg igazolhatna1, hogy a
bizonytalansa1gkelte1s, a ta1rsulatok pa1rtokba provoka1la1sa ugyan
szu3k la1to1ko2ru3, de az elo3ada1sokra nem ku2lo2no2sebben vesze1lyes
ja1te1k. E1s akkor nem is fontos. 

A kecskeme1ti mu3sor mindenesetre azt sejteti, hogy Bal Jo1zsef, a
helyi direktor a va1rosatya1k - e1s nem a va1ros - i1zle1se1nek
kiszolga1la1sa ira1nti buzgalma1t igyekezett bizonyi1tani, amikor
o2sszea1lli1totta a mu3sortervet. Janua1rban e1s februa1rban a va1ros
sze1p szi1nha1za1nak nagyszi1npada1n mindo2ssze ke1t operettet, egy
rockmusicalt e1s egy ne1pszi1nmu3vet ja1tszanak. De me1g ez sem volna
baj; az ma1r re1gen nem ke1rde1s, hogy kell-e ilyesmit ja1tszani. Az a
direktor, aki ifjonti buzgo1sa1ga1ban el szeretne1 to2ro2lni egy
vide1ki va1ros szi1npada1ro1l a zene1s mu3fajokat, nagyon naiv vagy
nagyon ta1je1kozatlan. Az viszont ma1r az o3 szi1nha1zvezeto3i
ke1pesse1geiro3l e1s/vagy leheto3se1geiro3l a1rulkodik, hogy ta1rsulata
hogyan kezeli ezeket az elkeru2lhetetlen feladatokat: leku2zdhetetlen
kellemetlense1gke1nt, vagy mivel nincs ma1s va1laszta1sa, ha1t
ki1va1ncsian, ige1nyesen, szellemesen. Jobb ido3kben ugyanezek a
szi1nha1zi emberek kihi1va1st la1tna1nak abban, hogy mike1ppen
to2ltheto3 ki egy szigoru1 szaba1lyok szerint mu3ko2do3, nagy
hagyoma1nyokkal rendelkezo3 szi1nha1zi forma (melynek hitelesse1ge1t e
hagyoma1nyokat to2bbnyire szigoru1an sza1mon is ke1ro3 konzervati1v
ko2zo2nse1g elleno3rzi) egye1nise1ggel, aktualita1ssal, saja1t
vila1gla1ta1ssal. 

Csakhogy ehhez biztos ha1tte1r is kell: idea1lis esetben stabil
ta1rsulat e1s szi1nha1zvezete1s, melynek koncepcio1ja van, vagy
legala1bb valamilyen szellemi keretet biztosi1t az elsza1nt munka1hoz.
A magyar szi1nha1z mostanra legenda1s ta1volsa1gu1va1 va1lt
Kaposva1r-epizo1dja pe1lda1ul arro1l hi1res, hogy ott megpro1ba1lta1k
komolyan venni a ko2telezo3 operettet. A szi1npadi konfliktusokat
rea1lissa1, pszicholo1giailag hitelesse1 igyekeztek forma1lni, e1s
ki1va1ncsian va1rta1k, mi lesz a ja1te1k ve1geredme1nye. 

Nem felesleges ezeket lei1rni, ha a kecskeme1ti szi1nha1zra terelo3dik
a szo1. Mert most ott mindaz hia1nyzik, ami ahhoz szu2kse1ges, hogy a
ke1nyes mate1ria1bo1l elo3ada1s legyen. Ott ehelyett ha1boru1 van,
bizonytalansa1g, a1tmeneti a1llapot. 

Az operettke1nt szi1npadra fu2llentett valo1sa1got meg lehet mutatni a
leleplezo3 o3szintese1g, az atyai five1ri) cinkossa1g vagy a
ta1volsa1gtarto1 gu1ny la1to1szo2ge1bo3l is. Ne1zo3pont ke1rde1se az
ege1sz. De az nem ke1rde1s - gondolom -, hogy egy biztos ne1zo3pontra
szu2kse1g van. A 3:1 a szerelem java1ra ke1szi1to3inek viszont
ilyesmije nincs. Olyan, mintha kapkodva pakolta1k volna a szi1npadra
mindazt, ami egy zene1s boho1sa1ghoz szu2kse1ges lehet. 

Nem veszik komolyan a feladatot. To2bbnyire a ko2nnyebbik megolda1st
va1lasztja1k: ello2vik a ne1lku2lo2zhetetlen patronokat, o2tletekkel
nem fa1rasztja1k magukat, e1s nem gondolkoznak azon, mie1rt e1ppen ezt,
mie1rt e1ppen i1gy akarja1k ja1tszani. A darab szerzo3i sza1ma1ra
valo1szi1nu3leg rutinfeladat volt a 3:1 megi1ra1sa. A kisujjukbo1l
ra1zta1k ki az ege1szet. Kelle1re1k nem hiba1znak: jo1k, mert ez volt a
foglalkoza1suk, nagy volt a rutinjuk, e1s mellesleg tehetse1gesnek
szu2lettek. Azok, akik most szi1npadra a1lli1totta1k ezt az operettet,
azt hitte1k, hogy ele1g a nemto2ro3do2mse1get uta1nozni. De te1vedtek.
Egy effajta darabban minden poe1nt nagyon pontosan kell elhelyezni e1s
szceni1rozni. Most a nagyszeru3, pesties kabare1viccek jo1 re1sze
hata1stalan. Elhadarja1k o3ket, e1szreve1tlenek maradnak. 

Van szi1ne1sz, aki inka1bb ironikusra veszi a figura1t, ma1sok
szi1vbo3l fakado1 a1te1le1ssel dalolnak. A primadonna fene1kkel elo3re
jelenik meg a le1pcso3 teteje1n, de egye1bke1nt semmi jele1t nem adja,
hogy nem szabad komoly primadonnake1nt kezelnu2nk o3t. Egyedu2l a
ne1ha1ny tu1le1lo3 re1gi kecskeme1ti szi1ne1sz e1rzi nyeregben maga1t:
hozza1k az ezerszer kipro1ba1lt figura1kat e1s velu2k az ezerszer
kipro1ba1lt poe1nokat. O3k legala1bb tudja1k, mit akarnak - a
ko2zo2nse1g is o3ket szereti a legjobban. 

A pro1zai ta1rsulat ta1ncolni tanult: az egyszeru3, suta koreogra1fia
nem ge1ppuskala1bu1 operettszi1ne1szek sza1ma1ra ke1szu2lt. Nem arro1l
van szo1, hogy a szi1ne1szek nem figyelne1nek vagy nem akarna1nak
nagyon teljesi1teni: de to2bbse1gu2k arca1n ott a le1pe1seket
sza1mla1lo1 elso3ba1los izgalma. 

O3k is a1ldozatok. Tehetse1gesnek la1tszanak. Operettben is lehetne1nek
jo1k, pro1za1ban is. Csak rendezo3 kellene nekik. A rendezo3nek meg
hata1rozott koncepcio1. E1s persze ha1tte1r, biztonsa1g, szi1nha1z.
Sieto3s, a ne1pszi1nha1zisa1got sza1mon ke1ro3 hu2lye
kultu1rbizottsa1gok sza1ma1ra tett gesztusok buzgo1 ve1grehajta1sa1bo1l
csak e1nekes halottak lesznek. 

Most Bal megy, jo2n Bodolay. Ugyanarra van szu2kse1ge, mint jobb sorsra
e1rdemes elo3dje1nek lett volna. Hogy tudja, mit akar, e1s hogy
hagyja1k, ha ma1r tudja, csina1lja is. Meg kellene neki Boguslawski is
nagyon. 

Deutsch Andor
+ - Politikai hi1rek (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

***Va1laszta1s: ma1jus 10-e1n*** A ma1jusi parlamenti va1laszta1sokig
az utolso1 u2le1sszakot kezdte meg a parlament. A korma1ny egye1bke1nt
28 to2rve1ny megta1rgyala1sa1t e1s elfogada1sa1t ke1ri az
Orsza1ggyu3le1sto3l; kiemelkedik ezek ko2zu2l az
igazsa1gszolga1ltata1si reform re1szeke1nt a bu2nteto3elja1ra1si ko1dex
megalkota1sa, az u1tleve1lto2rve1ny mo1dosi1ta1sa, valamint az
Alkotma1nybi1ro1sa1gro1l szo1lo1 to2rve1ny mo1dosi1ta1sa e1s a
kisebbse1gek parlamenti ke1pviselete1t biztosi1to1 tervezet
elfogada1sa. Go2ncz A1rpa1d ko2zta1rsasa1gi elno2k ma1jus 10-re tu3zte
ki az orsza1ggyu3le1si va1laszta1sok elso3 fordulo1ja1t, a ma1sodik
fordulo1ra ma1jus 24-e1n keru2l sor. A do2nte1st a pa1rtok elfogadta1k.
Go2ncz bejelente1se1vel hivatalosan is kezdete1t vette a to2bb mint
ha1rom ho1napig tarto1 va1laszta1si ku2zdelem; a jelo2ltek
szeme1lyenke1nt csupa1n egymillio1 forintot fordi1thatnak a kampa1ny
finanszi1roza1sa1ra. A va1laszta1s kitu3ze1se1vel leja1rt az Orsza1gos
Va1laszta1si Bizottsa1g (OVB) megbi1zata1sa is, de az u1j testu2let
megva1laszta1sa1ig a jelenlegi folytatja a munka1t. A
kopogtato1ce1dula1k ke1zbesi1te1se1nek hata1rideje ma1rcius 13-a,
ezuta1n kezdo3dhet az aja1nlo1szelve1nyek gyu3jte1se. 

***Irak ke1sz a harcra*** Kofi Annan ENSZ-fo3titka1r javaslatot nyu1jt
be az ENSZ Biztonsa1gi Tana1csa1nak, amiben kezdeme1nyezi, hogy Irak
fe1le1vente 5,2 millia1rd dolla1r e1rte1ku3 olajat e1rte1kesi1thessen.
Az Egyesu2lt A1llamok is ta1mogatja a javaslatot, Bagdad azonban nem
fogadja lelkesede1ssel, mivel ezzel az embargo1 teljes felolda1sa
eltolo1dhat. Madeleine Albright amerikai ku2lu2gyminiszter izraeli
sajto1e1rtekezlete1n ko2zo2lte: az ENSZ fegyverzetelleno3rze1se ko2ru2l
kialakult va1lsa1g diploma1ciai eszko2zo2kkel valo1 megolda1sa1ra egyre
kisebb az ese1ly. Az izraeli ve1delmi miniszter leszo2gezte: Izrael
fenntartja a jogot, hogy egy iraki rake1tata1mada1s esete1n csapa1st
me1rjen Irakra. Nagy-Britannia hajlando1 re1szt venni egy Irak elleni
katonai akcio1ban - jelentette ki Tony Blair brit korma1nyfo3. Az orosz
diploma1cia viszont arra figyelmeztet, hogy az esetleges katonai
csapa1s sza1mos polga1ri a1ldozatot ko2vetelne, e1s bela1thatalan
ko2vetkezme1nyekkel ja1rna, nem csak a te1rse1g a1llamaiban. Irakban
eko2zben megkezdo3do2tt a hetekben bevonult egymillio1 o2nke1ntes
kike1pze1se. 

***Ne1metorsza1g: munkane1lku2lise1gi rekord*** To2bb ho1naposra
tervezett, munkaleheto3se1geket ko2vetelo3 akcio1sorozatot
kezdeme1nyezett Ne1metorsza1gban to2bb, munkane1lku2lieket to2mo2ri1to3
szervezet. A Hamburgban, Ko2lnben e1s Mu2nchenben, valamint 200 kisebb
ne1metorsza1gi va1rosban zajlo1 demonstra1cio1k mellett az
a1lla1stalanok megsza1llja1k a munkako2zveti1to3 iroda1kat; a
tiltakozo1 hulla1m csu1cspontja1t szeptemberre, a parlamenti
va1laszta1sok ideje1re tervezik, egy ido3ben egy sza1zezres berlini
nagygyu3le1ssel. Ne1metorsza1gban u1j rekordot e1rt el a
munkane1lku2lise1g: 4,8 milllio1an vannak a1lla1s ne1lku2l. Egy
konzervati1v lap a1ltal ke1szi1tett ko2zve1leme1ny-kutata1s szerint a
ne1met munkane1lku2liek 73 sza1zale1ka fontosnak tartja a tervezett
megmozdula1sokat, 65 sza1zale1kuk akti1van re1szt venne ilyen
akcio1kban. (Franciaorsza1gi munkane1lku2li-helyzetke1pu2nket la1sd a
33. oldalon.) 

***Szlova1kia: elno2k ne1lku2l*** Sikertelenu2l ve1gzo3do2tt a janua1r
29-e1n tartott elno2kva1laszta1s elso3 fordulo1ja Szlova1kia1ban. A
ha1rom jelo2lt ko2zu2l egyik sem kapta meg a parlamenti ke1pviselo3k
ha1romo2to2do2s ta1mogata1sa1t. A februa1r hatodikai za1ro1szavaza1sra,
ahol szinte1n ha1romo2to2do2s to2bbse1g szu2kse1ges a gyo3zelemhez,
Juraj Hrasko akade1mikus, a Demokratikus Baloldal Pa1rtja1nak jelo2ltje
e1s Stefan Markus, a Szlova1k Helsinki Bizottsa1g elno2ke, a Szlova1k
Demokratikus Koali1cio1 jelo2ltje jutott tova1bb. Nem keru2lt be a
ma1sodik ko2rbe az a buszvezeto3, akit - a tavalyi pozsonyi
to2megko2zlekede1si sztra1jk sora1n ja1tszott teve1kenyse1ge alapja1n -
egy fu2ggetlen ke1pviselo3 jelo2lt. Az elno2kva1laszta1s a ma1sodik
fordulo1val kora1ntsem e1r ve1get, mivel a korma1nypa1rtok egyik
jelo2ltet sem akarja1k a ma1rcius 2-a1n megu2resedo3 a1llamfo3i
sze1kben la1tni. Ha a leko2szo2no3 Kovac elno2k tiszte1t nem sikeru2l
hata1rido3re beto2lteni, akkor az a1llamfo3i jogok egy re1sze a
miniszterelno2kre, Vladimi1r Meciarra sza1ll a1t. 

***Jugoszla1via: pa1rbesze1d e1s ero3szak*** Slobodan Milosevic
"rea1lisnak e1s megvalo1si1thato1nak" mino3si1tette a vajdasa1gi
magyarsa1g ige1nyeit, mondta Kasza Jo1zsef, a Vajdasa1gi Magyarok
Szo2vetse1ge1nek (VMSZ) elno2ke. A ku2ldo2ttse1g ma1sodszor
tala1lkozott a jugoszla1v elno2kkel: decemberben, to2bbek ko2zo2tt, azt
ke1rte, hogy az iskola1kban haszna1lhassanak magyarorsza1gi
tanko2nyveket, e1s engede1lyezze1k a magyar nyelv hivatalos
haszna1lata1t. Milosevic akkor gyors va1laszt, leguto1bb pedig a
ko2vetele1sek gyors teljesi1te1se1t i1ge1rte. Belgra1d ugyanakkor a
polga1rha1boru1s kosovo1i viszonyokro1l - e1s az alba1nok
ko2vetele1seiro3l - la1tszo1lag tudoma1st sem vesz. Az ero3szak utolso1
a1ldozata1nak temete1se1n mintegy tizeno2tezren vettek re1szt: a
tizenhe1t e1ves alba1n fiu1t egy szerb rendo3r lo3tte fejbe. Egy
kosovo1i szerb ha1za1ra pedig rake1ta1t lo3ttek ki az alba1nok,
jelentette a pristinai ra1dio1 szerb nyelvu3 ada1sa. A hadsereg
veze1rkara eli1te1lte a terrorcselekme1nyeket, de a va1lsa1g politikai
rendeze1se1t szorgalmazta. 

***Csehorsza1g: a korma1ny marad*** A ke1tsza1z fo3s cseh
ke1pviselo3ha1z 123 tagja bizalmat szavazott a Josef Tosovsky vezette
korma1nynak. A szavaza1s elo3tt nagy vita1t va1ltott ki Va1clav Havel
ko2zta1rsasa1gi elno2k azon kijelente1se, amely szerint ha a
ke1pviselo3ha1z leszavazza az u1j korma1nyt, nem va1rhatja1k el az ido3
elo3tti va1laszta1sok kitu3ze1se1t. Mivel szinte az o2sszes parlamenti
pa1rt ta1mogatta az elo3rehozott va1laszta1sok ju1niusi megtarta1sa1t,
felha1boroda1ssal utasi1totta1k vissza az elno2k szavait, aki emiatt
magyara1zkoda1sra ke1nyszeru2lt. Va1clav Klaus volt miniszterelno2k, a
Polga1ri Demokrata Pa1rt elno2ke szerint a korma1ny nem e1rdemli meg a
bizalmat. A szocia1ldemokrata1k azt szorgalmazza1k, hogy a korma1ny hat
he1ten belu2l terjessze a ke1pviselo3ha1z ele1 a privatiza1cio1
folytata1sa1val e1s a szocia1lis kompenza1cio1val kapcsolatos terveit.
Tosovsky biztosi1totta a parlamentet, hogy mindent megtesz a va1lsa1g
elha1ri1ta1sa e1s az orsza1g stabilita1sa1nak mego3rze1se e1rdeke1ben. 

***Roma1nia: a va1lsa1g folytato1dik*** A ma1r megoldo1dni la1tszo1
roma1n politikai va1lsa1g u1jabb fordulatot vett Wim van Velzen
kijelente1sei nyoma1n. Az Euro1pai Kereszte1nydemokrata Unio1 elno2ke
Bukarestben azt nyilatkozta, hogy a va1lsa1g fo3 oka1t a Demokrata
Pa1rton (DP) belu2li ellente1tek ke1pezik, e1s kia1llt Victor Ciorbea
korma1nyfo3 e1s pa1rtja, a Nemzeti Parasztpa1rt mellett. Va1laszke1nt
Petre Roman, a korma1nybo1l egy hete ta1vozott DP elno2ke kijelentette:
a ta1mada1s miatt ke1rde1ses a korma1ny tova1bbi ta1mogata1sa a
parlamentben, e1s pa1rtja tova1bbra is ko2veteli Ciorbea ta1voza1sa1t.
Emil Constantinescu a1llamfo3 "undori1to1nak" nevezte a DP e1s a
parasztpa1rt ko2zo2tti konfliktust. Marko1 Be1la, az RMDSZ elno2ke is
eli1te1lte a ke1t pa1rt ko2zo2tt du1lo1 vita1t. Marko1 szerint a ke1t
pa1rt vita1ja az RMDSZ sza1ma1ra is kocka1zatos, hiszen Roma1nia1ban "a
magyar ka1rtya1t ba1rmikor ki lehet ja1tszani". 

***Televi1zio1: isme1t intendatu1ra?*** Isme1t intenda1nsokat neveznek
ki a Magyar Televi1zio1 (MTV) ke1t csatorna1ja1nak e1le1re: i1gy
do2nto2tt Horva1th Lo1ra1nt, a ko2zszolga1lati televi1zio1 u2gyvezeto3
alelno2ke. A te1ve1kurato1rium elno2ke, Kova1cs Andra1s hangsu1lyozta:
ez a1tmeneti jellegu3 inte1zkede1s. Az MTV-nek ide1n a tavalyina1l
ti1zmillia1rd forinttal kevesebb a1ll rendelkeze1se1re. Az intendatu1ra
bevezete1se1vel -Horva1th Lo1ra1nt szerint -nem szervezik a1t teljesen
az MTV-t: a ke1t csatorna1t egy-egy intenda1ns vezeti majd. Posztja1n
marad az aktua1lis mu3soroke1rt felelo3s alelno2k, e1s o3 ira1nyi1tja a
ke1t ado1n tova1bbra is egyse1ges hi1rmu3sorokat. Az
intenda1nsjelo2ltekro3l Horva1th egyelo3re nem nyilatkozott. A
va1laszta1sok ideje1re va1laszta1si mu3soriroda1t e1s az ezt
felu2gyelo3 hi1rtana1csot ki1va1nnak le1trehozni a televi1zio1ban. 

***Kiu1julo1 koali1cio1s vita?*** Az MSZP ese1lyes a ma1jusi parlamenti
va1laszta1sok megnyere1se1re -jelentette ki Horn Gyula miniszterelno2k
pa1rtja kampa1nyelo3ke1szi1to3 tana1cskoza1sa1n. A koali1cio1ro1l
szo1lva Horn kijelentette: sok vita volt a ke1t koali1cio1s pa1rt
ko2zo2tt, pe1lda1ul az a1llam e1s az egyha1zak viszonya1nak
rendeze1se1ro3l, a Duna hasznosi1ta1sa1ro1l, a kisebbse1gek parlamenti
ke1pviselete1ro3l, a ciga1nyok helyzete1nek kezele1se1ro3l. Az MSZP
budapesti pa1rttana1csa1nak ku2ldo2tte1rtekezlete1n elfogadta1k a pa1rt
fo3va1rosi va1laszta1si lista1ja1t; az eredetileg 25. helyre rangsorolt
Csintalan Sa1ndor -miuta1n jelezte nemtetsze1se1t - a 18. helyre
keru2lt. A lista1ro1l azonban lemaradt Baja Ferenc, a pa1rt orsza1gos
va1lasztma1nya1nak elno2ke: nem kapta meg a lista1ra keru2le1shez
szu2kse1ges szavazatmennyise1get. A miniszterelno2k elismerte, hogy az
MSZP e1s az SZDSZ ko2zo2sen e1rte el az eredme1nyeket, de bi1ra1lta a
koali1cio1 SZDSZ-es minisztereit. Kuncze Ga1bor (ke1pu2nko2n), a
kisebbik koali1cio1s pa1rt elno2ke, reaga1lva a miniszterelno2k
besze1de1ben megfogalmazott SZDSZ-ellenes bi1ra1latokra, kijelentette:
sza1mi1tani lehetett arra, hogy Horn Gyula1nak "feje1be sza1ll a
koali1cio1s korma1ny sikere". A pa1rtelno2k kijelentette:
elfogadhatatlan az a "csakis a miniszterelno2k feje1ben le1tezo3
munkamegoszta1s", amely szerint a sikereke1rt az MSZP, a kudarcoke1rt
az SZDSZ felel. 

***Tiltakoza1s Horn ellen*** "Az uto1bbi ido3ben korma1nyfo3ke1nt,
miniszterelno2kke1nt nagy nyilva1nossa1g elo3tt tett kijelente1sei nem
cso2kkentik, hanem ero3si1tik a ciga1nyellenesse1get" -a1ll abban a
Horn Gyula1hoz i1rott nyi1lt leve1lben, amelyet he1t emberi jogi
szervezet vezeto3je i1rt ala1; az ala1i1ro1k ko2vetelik, hogy "a
korma1nyfo3 nagy nyilva1nossa1g elo3tt ko2vesse meg a igaztalanul
megse1rtett e1s vesze1lybe sodort honfita1rsait". A European Roma
Rights Center, a Magyar Emberi Jogve1do3 Ko2zpont, a Roma Parlament, a
Phralipe, a Magyar Helsinki Bizottsa1g, a Ta1rsasa1g a
Szabadsa1gjogoke1rt e1s a Roma Polga1rjogi Alapi1tva1ny ke1pviselo3i
szerint a miniszterelno2k az uto1bbi ido3ben to2bb olyan kijelente1st
is tett, melyekben ve1lheto3en kihaszna1lja azt a te1nyt, hogy a
magyarorsza1gi lakossa1g jelento3s re1sze1ben ero3sek a roma1kkal
szembeni elo3i1te1letek. A nyi1lt leve1lre reaga1lva a Miniszterelno2ki
Hivatal ko2zleme1nyben isme1telte meg az ala1i1ro1k a1ltal kifoga1solt
kijelente1sek egy re1sze1t. Ne1ha1ny nappal ke1so3bb u1jabb tiltakozo1
akcio1 kezdo3do2tt a miniszterelno2knek a magyarorsza1gi ciga1nyokkal
szemben tett kijelente1sei ellen: orsza1gos ala1i1ra1sgyu3jte1st
kezdeme1nyeztek a miniszterelno2k kijelente1sei e1s egyes
o2nkorma1nyzatok diszkriminati1v gyakorlata ellen - e1rtesu2lt a
Narancs a Roma Sajto1ko2zpontto1l. 

***Morze*** 

***Izrael e1s a PFSZ*** beleegyezett: ro2videsen elku2ldik
megbi1zottaikat Washingtonba, ahol a megrekedt be1kefolyamat
fele1leszte1se1ro3l folynak a ta1rgyala1sok. Izrael hajlando1 engedni a
ciszjorda1niai csapatkivona1s ke1rde1se1ben, de nem mo1dosi1tja
a1lla1spontja1t a palesztin ko2zigazgata1s ala1 keru2lo3 teru2letek
me1rete1t illeto3en. A PFSZ ve1grehajto1 bizottsa1ga a va1rakoza1sokkal
ellente1tben nem mo1dosi1totta a Palesztin Nemzeti Charta Izrael a1ltal
kifoga1solt cikkelyeit, amelyek a zsido1 a1llam elpuszti1ta1sa1t
ira1nyozza1k elo3. Izrael a tova1bbi ciszjorda1niai csapatkivona1sok
elo3felte1teleke1nt ragaszkodik a vitatott pontok elto2rle1se1hez. 

***102 millio1 ECU bu2ntete1st*** ro1tt ki az Euro1pa Bizottsa1g a
Volkswagen gya1rra, mivel az megse1rtette az EU-n belu2li szabad
kereskedelmet azzal, hogy Olaszorsza1gban csak olasz polga1roknak adott
el auto1kat. A ne1met e1s francia polga1rok aze1rt szerettek volna
Olaszorsza1gban VW-t va1sa1rolni, mert az EU-n belu2l ott lehet a
legolcso1bban hozza1jutni. 

***A Honve1delmi Miniszte1rium*** ko2rnyezetve1delmi
teve1kenyse1ge1ro3l ke1szu2lt ta1je1koztato1bo1l kideru2l, hogy a
haditechnikai eszko2zo2k jelento3s re1sze nem felel meg a
ko2rnyezetve1delmi elo3i1ra1soknak, s a hadsereg kezele1se1ben le1vo3
mintegy 1300 u2zemanyag- e1s tu2zelo3olaj-tarta1ly ko2rnye1ke1t
olajsza1rmaze1kok szennyezik. 

***E1letbe le1pett*** a kisebbse1gek ve1delme1ro3l szo1lo1 egyezme1ny
az Euro1pa Tana1cs tizenha1rom taga1llama1ban, tova1bbi o2t orsza1gban
pedig ma1jus elseje1vel le1p hata1lyba a konvencio1. Az egyezme1ny
elo3ira1nyozza a nemzeti e1s etnikai kisebbse1gek ha1tra1nyos
megku2lo2nbo2ztete1se1nek beszu2ntete1se1t, e1s szavatolja a
kisebbse1gek politikai, kultura1lis e1s valla1si jogait. 

***Az APEH to2ro2lte*** Tocsik Ma1rta ellen hozott hata1rozatai egy
re1sze1t, amelyek a joga1szno3t mintegy 280 millio1 forint
befizete1se1re ko2telezte1k. Tocsik ve1do3je, Szo3gye1nyi Jo1zsef
elmondta: a KBI a nyomoza1s kezdete1n za1rolta u2gyfele sza1mla1ja1t,
e1s olyan dokumentumokat foglalt le, amelyek hia1nya1ban ve1dence
nemcsak ado1befizete1si, de me1g ado1bevalla1si ko2telezettse1ge1nek
sem tudott eleget tenni. Az APEH ado1titokra hivatkozva nem
nyilatkozik. 

***Borisz Jelcin*** orosz a1llamfo3 bejelentette: nem indul a
ko2vetkezo3, 2000-ben esede1kes elno2kva1laszta1son. Nem nevezte meg,
de utalt ra1, hogy kit fog ta1mogatni a va1laszta1sokon. Orosz elemzo3k
szerint a legese1lyesebb uto1djelo2lt Jurij Luzskov moszkvai
polga1rmester, akit a jelenlegi korma1nyfo3, Viktor Csernomirgyin is
ta1mogat.
+ - Ki a kicsit nem becsu2li (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

A ke1rde1s, hogy mi to2rte1nt 1989-ben Magyarorsza1gon, re1go1ta
foglalkoztatja a sze1les ne1pi to2megeket. Forradalom zajlott-e, vagy a
rendszerva1lta1s csak u1gy megto2rte1nt, a ke1so3 ka1da1rizmus
ma1sodvonalbeli apparatcsikjainak keve1sse1 la1tva1nyos, a1m
a1ldozatke1sz munka1ja1nak ko2szo2nheto3en? Vagy: a va1ltoza1sokat
vajon a ne1pi to2megek e1s az e1lu2kre a1llo1 u1j veze1rek
ira1nyi1totta1k-e, vagy ne1ha1ny va1llalkozo1 kedvu3 spicli e1s obsitos
a1vo1s o2rdo2gi forgato1ko2nyve szerint zajlott a dolog? Valamint: a
re1gi rezsimnek folytata1sa-e az u1j, ami enne1lfogva nem is olyan u1j,
vagy me1gis fenekestu2l fordult fel a vila1g? E1s ha forradalom zajlott
'89-90-ben, akkor mi to2rte1nt 1994-ben? Restaura1cio1 neta1n? De ha
'89 nem volt forradalom me1gsem, akkor az volt-e 1994? E1s akkor mi van
most? Ha Horn Gyula fele1pi1ti Nagymarost, e1s ha a nyugdi1jasok
ingyenes utaztata1sa1t avval indokolja, hogy ka1rpo1tolni kell o3ket a
rendszerva1lta1s miatt o3ket e1rt bajoke1rt (a nyugdi1jasok a
rendszerva1lta1s oka1n szi1vnak teha1t, e1s nem az azt megelo3zo3
negyven elcseszett e1v miatt), e1s ha az orsza1gnak a szocialista1k
miatt nincs me1g mindig rendes alkotma1nya, akkor az van-e most, ami
ma1r volt egyszer? E1s ha igen, akkor mie1rt mu1lt el az, ami volt? 

Az Orsza1gos Takare1kpe1nzta1r a maga szere1ny eszko2zeivel re1go1ta
segi1ti ennek a tiszta1zo1 jellegu3 vita1nak a lefolytata1sa1t. 1990
ve1ge1n, amikor arro1l volt szo1, hogy az 1989 elo3tt megko2to2tt
laka1shitel-szerzo3de1seket a bank u2gyfelei a re1gi, a to2rte1nelem
a1ltal meghaladott ka1da1rista kondi1cio1k szerint fizesse1k-e vissza,
3-5 sza1zale1kos kamattal, avagy az u1j, forradalmi felte1telek
szerint, mondjuk 25 sza1zale1kos kamattal, akkor az OTP e1s az
MDF-korma1ny vakmero3en a va1ltoza1sok e1le1re a1lltak, e1s a
szerzo3de1seket egyoldalu1an mo1dosi1totta1k. Az u1j ido3k u1j, mere1sz
elgondola1sokat ki1va1ntak, e1s ehhez ke1pest igaza1n apro1sa1g volt,
hogy sokan szi1vtak: egy forradalom ve1gte1re is nem babazsu1r, ahol
mindenki jo1l e1rzi maga1t, e1s me1g az unatkozo1 apuka1kat is leszopja
egy-egy kedves kismama a ve1ce1ben. A szerzo3de1smo1dosi1ta1sok u2gye
az e1vek sora1n megja1rta az Alkotma1nybi1ro1sa1got meg a
bi1ro1sa1gokat, e1s a vita1kbo1l rendre a bank keru2lt ki gyo3ztesen.
Az ado1sok egy re1sze (az eredeti egymillio1-he1tsza1zezerbo3l
egymillio1-ne1gysza1zezer) ido3ko2zben rendezte tartoza1sa1t, vagy
ke1tsza1zezer azo1ta is to2rleszt; a marade1k, ka1be1 kilencvenezer
csala1d meg tartozik, de nem fizet. 

Nem mintha a bank, amelyik egy ido3 o1ta sze1pen elkezdte a
behajthatatlan ado1ssa1gok (pimf 150 ezer forintok) feje1ben
ela1rverezni a nem to2rleszto3k ha1zait, nem viselkedne raciona1lisan,
so3t e1rtheto3en. Egy bank nem jo1te1konysa1gi inte1zme1ny; e1s nemcsak
maga1val, de bete1teseivel, bo2csu2letes klienseivel is to2ro3dnie
kell. Go2nczo2l Katalin ombudsman szerint a ve1grehajta1sokat kell
lea1lli1tani: gyani1tjuk, hogy ez sem igen fog menni, hisz a szigoru1
ve1grehajta1s is van olyan forradalmi vi1vma1ny, mint a vila1gu1tleve1l
vagy az, hogy most ma1r mi is igazoltathatjuk a rendo3rt, mielo3tt az
igazoltatna, majd ke1nyszervallatna minket. Avval a mintegy
ha1romsza1zezer emberrel viszont, akiket az utca1ra keru2le1s fenyeget
a forradalom e ke1rlelhetetlen dialektika1ja miatt, e1s akiket
bi1zva1st nevezhetu2nk a rendszerva1lta1s par excellence veszteseinek,
valamit musza1j lesz csina1lni. 

Pe1lda1ul ki kell helyettu2k fizetni az ado1ssa1gaikat. 

Meg lenne1nk lepo3dve, ha egy o3sz haju1 fe1rfi, miko2zben a1lmatlan
hajnalokon idegesen szi1vogatja Kent ma1rka1ju1 cigaretta1ja1t, ne
to2rne1 ma1r a megolda1son okos feje1t. Vett o3 ma1r enne1l dra1ga1bban
is szavazatokat - e1s az ido3 kereke1nek visszaforgata1sa1val amu1gy is
szi1vesen mu1latja ideje1t. E1s ez alkalommal nem lesz, nem is lehet,
aki egy rossz szo1t szo1lna ra1 emiatt.
+ - Kultura1lis hi1rek (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

***Vado1cok*** A ti1z e1ve Franciaorsza1gban dolgozo1 Frena1k Pa1l
ta1rsulata a Peto3fi Csarnokban tartotta Sauvagerie/Vado1cok ci1mu3
estje1nek o3sbemutato1ja1t. A ta1ncest elo3ado1i a koreogra1fia1t is
jegyzo3 Frena1k Pa1lon ki1vu2l Pascal Giordano, Raphale Kaney e1s
Dimitri Kruus ezuta1n magyarorsza1gi turne1ra indultak. 

***Sundance-eredme1ny*** Marc Levin filmje, a Slam nyerte a 14.
Sundance Filmfesztiva1l fo3di1ja1t: a dra1mai katego1ria nyertes
alkota1sa egy drogva1dakkal bo2rto2nbe keru2lt fekete bo3ru3 ko2lto3
to2rte1nete. Keve1s hivata1sos szi1ne1sz ja1tszik benne, a felve1telek
egy re1sze egy washingtoni bo2rto2nben ke1szu2lt. A dokumentumfilmes
katego1ria fo3di1ja1t megosztva nyerte a The Farm, Jonathan Stack e1s
Liz Garbus munka1ja, e1s a Todd Phillips e1s Andrew Gurland a1ltal
rendezett Frat House. Elo3bbi szinte1n bo2rto2nben ja1tszo1dik, de
Angola1ban. 

***Gya1sz*** 70 e1ves kora1ban, az amerikai Townshendben elhunyt Zoller
Attila magyar sza1rmaza1su1 jazzgita1ros. Noha csak a hegedu3 e1s a
trombita uta1n, 18 e1ves kora1ban te1rt a1t a gita1rra, hangszere
vila1ghi1ru3 mu3ve1szei ko2ze1 emelkedett. Visegra1don szu2letett, az
50-es e1vek ko2zepe1n az NSZK-ba, majd 1959-ben az USA-ba telepu2lt.
Olyan muzsikusokkal ja1tszott egyu2tt, mint Chico Hamilton, Herbie
Mann, Benny Goodman, Albert Mangelsdorff vagy Lee Konitz, s gita1r- e1s
vibrafon pick-up szabadalmai is ismertek. 

99 e1ves kora1ban meghalt Suzuki Shinichi japa1n zenepedago1gus. Az
1920-as e1vekben Berlinben tanult Karl Klingler hegedu3mu3ve1szne1l,
hazate1rve kidolgozta a vila1gszerte ismert Suzuki-mo1dszert. Elme1lete
szerint a tehetse1g nem szu2letett adottsa1g, hanem elsaja1ti1thato1, a
gyerekek az anyanyelvhez hasonlo1an, uta1nza1ssal meg tudnak tanulni
egy hangszeren ja1tszani. 

***Lemez Che emle1ke1re*** Egy latin-amerikai zene1re
specializa1lo1dott brit lemezce1g, a Tumi a kubai zene elismert
szake1rto3je, Mo Fini szerkeszte1se1ben CD-t jelentetett meg Che
Guevara emle1ke1re, aki ira1nt vila1gszerte megno2vekedett az
e1rdeklo3de1s azo1ta, hogy Boli1via1ban megtala1lta1k a si1rja1t, o3t
pedig okto1berben u2nnepe1lyesen eltemette1k a kubai Santa Clara1ban. A
Hasta Siempre Comandante - 30 Anos Despue1s (Mindo2ro2kre Comandante -
30 e1vvel ke1so3bb) ci1mu3 CD-n a 60-70 szerzeme1ny ko2zu2l
kiva1lasztott e1s a kubai zene mindenfe1le sti1lusira1nyzata1t
reprezenta1lo1 13 dal mellett megszo1lal Fidel Castro is, amint
1965-ben, a havannai Plaza de la Revolucio1n to2mege1nek felolvassa a
forradalmat exporta1lni indulo1 Che hozza1 i1rott bu1csu1levele1t. Az
albumot a legismertebb Che-portre1t ke1szi1to3 foto1s, a ne1hai Osvaldo
Salas felve1telei illusztra1lja1k. 

***Mexiko1i plaka1tok*** Ritka1n la1thatunk mexiko1i plaka1tokat
Budapesten, most itt az alkalom: sza1z darabot a1lli1tottak ki
Ko3ba1nya1n, a Pataky Mu3velo3de1si Ko2zpontban. 

***Film-Hi1r-Ado1*** 

***Olaszorsza1g: Benigni az e1len*** Ita1lia legre1gebbi filmes
kitu2ntete1se a Nastri d'Argento (Ezu2st szalag): ide1n 53. alkalommal,
ma1rcius 28-a1n osztja1k ki Ro1ma1ban a filmes u1jsa1gi1ro1k szavazatai
alapja1n. A nagy ese1lyes Roberto Benigni, akinek La vita e bella
ci1mu3 filmje1t hat katego1ria1ban (ko2zte a legjobb film,
forgato1ko2nyv, szi1ne1szi alaki1ta1s) is jelo2lte1k. A kara1csonykor
bemutatott, e1s azo1ta to2bb mint 36 millio1 dolla1rnak megfelelo3
beve1telt hozo1 kesere1des kome1dia egy koncentra1cio1s ta1borban
ja1tszo1dik. Benigni mu3ve1ro3l elismere1ssel nyilatkoztak Olaszorsza1g
zsido1 ko2zo2sse1ge1nek ke1pviselo3i is. Szinte1n hat katego1ria1ban
jelo2lte1k az elso3 filmes Roberta Torre low-budget maffiamusicalje1t,
a Tano da morire1t. 

***Anglia: csu1cson az Alul semmi*** Peter Cattaneo low-budget
kome1dia1ja, az Alul semmi Nagy-Britannia1ban megelo3zte az 1993-ban
bemutatott Jurassic Parkot a minden ido3k legto2bb jegybeve1telt hozo1
filmjeinek lista1ja1n: pe1nzta1ri beve1telei imma1r meghaladja1k a
47,94 millio1 fontot (Spielberg filmje 47,88 millio1val tartotta eddig
a rekordot). A hi1rek szerint az uto1bbi hetekben affe1le hazafias
ko2telesse1gnek sza1mi1tott aka1r ma1sodszor is megne1zni a filmet,
hogy ele1rje a Nr 1 pozi1cio1t. 

***Japa1n: jo1 e1v*** A japa1n film fo3nixe1nek nevezte 1997-et a
Yomiuri Shimbun: a lap arra utalt ezzel, hogy a japa1n mozik
la1togatottsa1ga tavaly 25 (egy ma1sik hi1rforra1s szerint 17,7)
sza1zale1kkal no3tt 1996-hoz ke1pest, s ebben - az amerikai filmek
ira1nti szoka1sos e1rdeklo3de1s mellett - fo3szerepet ja1tszottak a
hazai produkcio1k. Hayao Miyazaki anima1cio1s filmje, a Mononoke hime
(Mononoke hercegno3) 12 millio1 ne1zo3je1vel minden ido3k legne1zettebb
filmjeinek japa1n lista1ja1n megelo3zte Spielberg E. T.-je1t, miko2zben
Shohei Imamura munka1ja, az Unagi, e1s Takeshi Kitano mu3ve, a Hana-bi
fo3di1jat nyert Cannes-ban e1s Velence1ben. Az o2sszne1zo3sza1m 1990
o1ta elso3 i1zben haladta meg a 140 millio1t, a 177 millia1rd yen
o2sszbeve1tel 19 sza1zale1kkal tesz tu1l me1g az 1996-oson. 

***Ne1metorsza1g: rekord*** Az e1szak-amerikai uta1n a ne1met filmpiac
a ma1sodik legnagyobb a vila1gon, s a legfrissebb statisztika szerint
rekorde1vet za1rt 1997-ben: a szinte1n rekordot hozo1 1996-os 726
millio1 ma1rka o2sszbeve1tel 1997-ben 1,4 millia1rdra ugrott. A
forgalmazo1k ko2zo2tt a Buena Vista vezet 19,4 sza1zale1kos
re1szesede1ssel, ma1sodik 15,5 sza1zale1kkal a UIP. 

***Magyarorsza1g: jo2n a low-budget*** A februa1r 6-a1n kezdo3do3 29.
Magyar Filmszemle versenyprogramja1ban ne1gy ege1sz este1s ja1te1k-,
ke1t kisja1te1k- e1s ha1rom dokumentumfilm elke1szi1te1se1ben vett
re1szt - koprodukcio1s partnerekkel - a Duna Televi1zio1hoz tartozo1
Duna Mu3hely. Filmjeik harmada low-budget munka: az alacsony
ko2ltse1gvete1s ez esetben azt jelenti, hogy a ne1gy nagyja1te1kfilm
(Buharov-Horva1th-Nyolcas: A program, Pa1los-Czaba1n: Orsza1galma,
So1lyom: Pannon to2rede1k, Sopsits: Le1gyfogo1) o2sszko2ltse1ge alig 30
millio1 forint. (A filmszemle1ro3l bo3vebben a Biciklitolvaj
melle1kletben.) 

***Rekorda1r Michelangelo1e1rt*** 7,4 millio1 dolla1re1rt csere1lt
gazda1t a Sotheby's New York-i aukcio1ja1n egy harmincha1rom
centime1teres Michelangelo-kre1tatanulma1ny: ekkora o2sszeget me1g soha
nem fizettek Michelangelo-rajze1rt. A Krisztus e1s a szama1riai asszony
egy telefonon licita1lo1 maga1nszeme1ly tulajdona1ba keru2lt, aki nem
o1hajtotta nyilva1nossa1gra hozni kile1te1t. Az 1550-es e1vek eleje1n
keletkezett ke1pet a genfi Martin Bodmer Alapi1tva1ny bocsa1totta
a1rvere1sre. 

***Brecht: 100*** Cserhalmi Gyo2rgy fo3szereple1se1vel, Nova1k Eszter
rendeze1se1ben mutatta be az U1j Szi1nha1z a Koldusopera1t, Bertolt
Brecht e1pp hetven e1vvel ezelo3tt i1rt, ke1so3bb Kurt Weill a1ltal
megzene1si1tett darabja1t. Ez volt az 1994 o1ta Sze1kely Ga1bor a1ltal
vezetett ta1rsulat utolso1 premierje, az inte1zme1ny e1le1n
februa1rto1l Ma1rta Istva1n a1ll. O3 a Narancsnak elmondta,
mega1llapodott Cserhalmi Gyo2rggyel, aki az e1vad ve1ge1ig a ta1rsulat
tagja marad. 

Az ide1n sza1z e1ve szu2letett Bertolt Brecht a1ltal 1949-ben
Kelet-Berlinben alapi1tott Berliner Ensemble az amerikai Robert Wilson
rendeze1se1vel ko2szo2nto2tte a jubileumot: elso3 i1zben keru2lt
szi1npadra az Ozeanflug (Az o1cea1n a1trepu2le1se), melyet Brecht
eredetileg 1928-ban ra1dio1ja1te1knak i1rt Lindbergh ci1mmel, az
Atlanti-o1cea1nt elso3ke1nt a1trepu2lo3 pilo1ta tisztelete1re. 1929
ju1liusa1ban, Kurt Weill e1s Paul Hindemith zene1je1vel,
Baden-Badenben, a Ne1met Kamarazenei Fesztiva1lon volt az
o3sbemutato1ja. Egy e1vvel ke1so3bb kisse1 a1tdolgozva a Der Flug der
Lindberghs (Lindbergh repu2le1se) ci1met kapta, ve1gleges forma1ja1t
e1s ci1me1t pedig a ha1boru1 uta1n nyerte el. Robert Wilson nem Weill,
hanem Hans Peter Kuhn zene1je1t haszna1lta fel, Charles Lindbergh
szerepe1t Stefan Kurt alaki1tja. 

A ne1met fo3va1rosban, az Akademie der Ku2nste e1pu2lete1ben
kia1lli1ta1s nyi1lt Brecht e1lete1ro3l e1s munka1ssa1ga1ro1l: ko2nyvek,
ke1pek, levelek, ke1ziratok, megannyi e1rdekesse1g - zo2mmel a
restaura1la1s uta1n isme1t megnyi1lt Bertolt Brecht Archi1vum
gyu3jteme1nye1bo3l. A kia1lli1ta1s ma1rcius 29-ig tart nyitva, azta1n
ideiglenesen a1ttelepu2l a mu2ncheni Literaturhausba. 

***Ted Hughes: Ovidius e1s Plath uta1n*** Tales from Ovid (Mese1k
Ovidiusto1l) ci1mu3 ko2tete1vel Ted Hughes nyerte az egyik legrangosabb
angol irodalmi elismere1st, a 21 ezer fonttal ja1ro1 Whitbread-di1jat.
A kitu2ntete1ssel egy ido3ben valo1sa1gos irodalmi szenza1cio1t
keltett, hogy Hughes Birthday Letters (Szu2lete1snapi levelek) ci1mmel
publika1lta Sylvia Plathhoz szo1lo1 szerelmes verseit. A to2bb mint
nyolcvan ko2lteme1ny 35 e1v terme1ke - ez az elso3 alkalom, hogy a 67
e1ves ko2lto3 versben besze1l felese1ge ira1nti e1rzelmeiro3l, akinek
o2ngyilkossa1ga1e1rt e1vtizedeken a1t sokan egye1rtelmu3en o3t
hiba1ztatta1k. Sylvia Plath, a ha1boru1 uta1ni amerikai pro1za e1s
ko2lte1szet egyik kiemelkedo3 tehetse1ge harmince1ves kora1ban ga1zzal
mego2lte maga1t, amikor hate1vi ha1zassa1g uta1n Hughes otthagyta o3t
e1s ke1t gyermeku2ket egy ma1sik no3e1rt. Ted Hughes felelo3sse1ge1t
me1g jobban feszegette1k, amikor egy ma1sik szerelme, Assia Wevill is
o2ngyilkos lett 1969-ben, illetve amie1rt - Plath irodalmi
hagyate1ka1nak gondozo1jake1nt -, a1lli1ta1sa szerint gyermekeik
e1rdeke1ben, megsemmisi1tette Sylvia Plath naplo1inak utolso1 re1sze1t,
egy ma1sikat pedig a1lli1to1lag elvesztett. Ted Hughes, aki 1984 o1ta
"koszoru1s ko2lto3ke1nt" jogot nyert hivatalos verseket i1rni a
kira1lysa1g kiemelkedo3 eseme1nyeinek alkalma1bo1l, most megjelent
ko2tete1vel isme1t vita1t kavart, elemzo3i versei irodalmi e1rte1ke1t
magasztalja1k, ma1sok kritika1val illetik, amie1rt Plath-u2gyben "o2ve1
az utolso1 szo1". 

***Gandhi a szi1npadon*** A film uta1n a szi1npadon is megelevenedett
Gandhi. Feroz Khan Mahatma vs. Gandhi ci1mu3 dra1ma1ja1nak
ci1mszerepe1t Naseeruddin Shah alaki1tja U1jdelhiben. Az ismert bombayi
szi1ne1sz ma1r Richard Attenborough filmje1ben a Gandhi-szerep egyik
va1roma1nyosa volt, ve1gu2l azonban Ben Kingsley kapta meg azt. Az
angol nyelven elo3adott darab ko2ze1ppontja1ban a he1tko2znapi
emberke1nt a1bra1zolt Gandhi e1s legido3sebb fia, Harilal bonyolult
kapcsolata a1ll - a fiu1 nemi betegse1gben halt meg ne1ha1ny ho1nappal
apja uta1n. O2tven e1vvel azuta1n, hogy 1948 janua1rja1ban egy hindu
fanatikus meggyilkolta Gandhit, sikerrel megy a darab, melyet a szerzo3
szeretne Anglia1ban e1s Amerika1ban is bemutatni. 

***P. S. 1*** New York Queens negyede1ben megnyi1lt az USA legnagyobb
mu3csarnoka, a P. S. 1 Contemporary Art Center. A korta1rs mu3ve1szeti
ko2zpont neve1nek eleje1n a1llo1 ke1t betu3 a Public Storage
(ko2zrakta1r) ro2vidi1te1se. A nemre1g megnyi1lt inte1zme1nyt
eredetileg 1976-ban alapi1totta Alanna Heiss, az e1pu2let - a Frank
Gehryvel is egyu2tt dolgozo1 e1pi1te1sz, Frederick Fisher tervei
szerint restaura1lt a1llapota1ban, 8 ezerro3l 12 ezer ne1gyzetme1terre
bo3vu2lt teru2lete1n - ne1gy kia1lli1ta1snak ad helyet jelenleg.
(Ci1me: 22-25 Jackson Avenue, Long Island.) 

***Di1j, di1j*** Ha1rom katego1ria1t is megnyert a Verve a londoni New
Musical Express olvaso1i a1ltal megszavazott Brit Awards-versenyben:
o3k a legjobb zenekar, a Bitter Sweet Symphony pedig a legjobb kislemez
e1s klip. A legjobb album viszont nem a Verve listavezeto3 Urban Hymns
ci1mu3 lemeze lett, hanem az OK Computer a Radioheadto3l. A legjobb
szo1lo1elo3ado1: Beck Amerika1bo1l. 

Az American Music Awards 25. di1jkioszto1 ceremo1nia1ja1n ha1rom
pop/rock di1jat is a1tvehettek volna a Spice Girls tagjai, ha ott
lettek volna Los Angelesben, a brit la1nyok azonban csak
video1u2dvo2zletu2ket ku2ldte1k i1rorsza1gi pro1batermu2kbo3l.
E1letmu3di1jat kapott Frank Sinatra, aki viszont betegse1ge miatt
hia1nyzott az u2nnepse1gro3l. Ke1t-ke1t katego1ria1ban lett elso3
Babyface (Kenneth Edmonds) e1s George Strait. 

***Cyberia*** 

***Bill e1s Monica*** A megbi1zhato1 hi1rszolga1latok mellett az
amerikai elno2k legu1jabb szexbotra1nya1n szo1rakozo1 lapok to2mkelege
tala1lhato1 a ha1lo1zaton. Van Monica Lewinsky Fan Page
(www.d-zyn.com/monica), sza1mos ira1nyba vezeto3 linkekkel e1s Linda
Tripp Web Page (www.lindatripp.com) is, ahol szavazni lehet, hogy Linda
- aki magno1ra vette Monica1val folytatott besze1lgete1seit - mai
amerikai ho3s-e, avagy szeme1t bara1tno3. Megnyi1lt az elno2k va1d ala1
helyeze1se1t szorgalmazo1 site is: www.impeachclinton.com. Ki1na1lnak
po1lo1kat Bill e1s Monica ke1pe1vel, e1s terjednek viccek is, i1me egy:
"Ko2zve1leme1ny-kutato1k amerikai no3ket ke1rdeztek meg,
lefeku2dne1nek-e Clinton elno2kkel. 86 sza1zale1kuk i1gy va1laszolt:
me1g egyszer nem." Bob Guccione, a Penthouse kiado1ja egye1bke1nt
ke1tmillio1 dolla1rt aja1nlott fel Monica Lewinskynak a sztorija
exkluzi1v jogaie1rt e1s fe1lig meztelen foto1ke1rt. Egy Clinton e1s a
no3k ci1mu3 sorozat legu1jabb darabja lenne ez, ha a la1ny beleegyezne:
1992-ben exkluzi1v interju1t ko2zo2ltek Gennifer Flowersszel, 1996-ban
pedig Paula Corbin Jones to2rte1nete1t i1rta1k meg. (La1sd me1g: 24.
oldal.) 

***Va1la1s egy klikkre*** A Yediot Ahronot izraeli napilap szerint az
izraeli a1llampolga1roknak hamarosan leheto3se1gu2k lesz ra1, hogy a
to2bbo1ra1s va1rakoza1si ido3t megspo1rolva, az Interneten a1t
kaphassa1k meg va1la1si papi1rjaikat - mindez nem jelenti azonban azt,
hogy a feleknek ne kellene szeme1lyesen megjelenniu2k a bi1ro1sa1g
elo3tt. 

***Francia szo2vetse1g*** Az America Online, a ne1met Bertelsmann, a
francia Canal Plus e1s a Cegetel bejelentette: ko2zo2s va1llalkoza1sban
pro1ba1lja1k to2megesse1 tenni Franciaorsza1gban az Internetet. A Canal
Plus e1s a Cegetel 55 sza1zale1kos re1szesede1st va1sa1rol az AOL
France e1s a Compuserve France Internet-szolga1ltato1kban. Jelenleg a
francia lakossa1g mindo2ssze 2 sza1zale1ka rendelkezik
Internet-ele1re1ssel (ez a sza1m Nagy-Britannia1ban 6, Ne1metorsza1gban
7, az USA-ban 20) - van teha1t hova1 fejlo3dni. A beruha1za1s
megte1ru2le1se1t ke1t-ha1rom e1vre kalkula1lja1k. 

***Az IBM e1s az Internet2*** Az IBM 3,5 millio1 dolla1rral ta1mogatja
az Internet2 fejleszte1se1t: a ce1l a ha1lo1zat infrastruktu1ra1ja1nak
korszeru3si1te1se. Az IBM a1ltal szponzora1lt kutata1si programban he1t
amerikai felso3oktata1si inte1zme1ny vesz re1szt. 

***India egyszeru3si1t*** India megko2nnyi1ti az internetes
szolga1ltata1sok nyu1jta1sa1nak engede1lyeztete1se1t: az u1j
szaba1lyoza1s szerint az erre va1llalkozo1 maga1nce1geknek nem
szu2kse1ges informa1cio1technolo1giai praxissal rendelkezniu2k, ele1g,
ha to2rve1nyesen be vannak jegyezve, e1s a megfelelo3 bankgarancia1kkal
bi1rnak. A reme1nybeli Internet-szolga1ltato1knak 2003-ig nem kell
fizetniu2k az engede1lye1rt, de ha megkapta1k azt, a szolga1ltata1st
ma1sfe1l e1ven belu2l el kell kezdeniu2k, tarifa1ikat szabadon
alaki1thatja1k ki.
+ - Ka1lma1n C. Gyo2rgy: Maga1nvalo1sa1g (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Ke1rde1sek 

Itt vannak, mondjuk, a hu2lye ke1rde1sek, amelyekbo3l szu2rke1n
sziva1rog az u2resse1g, e1rezzu2k, hogy ke1rdezo3, ke1rdezett e1s
hallgato1 egyara1nt bele1ju2k ragad, se kima1szni belo3lu2k, se
megmeru2lni bennu2k nem lehet, nem szabad; mindenkinek keserves, aki
me1gis nyer velu2k, az a ke1rdezo3, kito2lti az ido3t, szerepbe keru2l. 

Hu2lye ke1rde1seket legto2bbszo2r a televi1zio1ban hallani. 

Ha, mondjuk, X. vagy Y. riporter felke1szu2letlen, agresszi1v, vagy
egyszeru3en ostobasa1gokat besze1l a te1ve1be', ahhoz ma1r nagyon
idomulni bi1runk. Glosszista1k kiapadhatatlan forra1sa, reggeli
munkahelyi ka1ve1zgata1s megunhatatlan te1ma1ja, ta1rsasa1gi csevely
esete1n angyala1trepu2le1s biztos ellenszere. Nem is aze1rt jo2ttu2nk e
hasa1bokon o2ssze, kedves olvaso1. Su1lyos teoretikus ke1rde1sek
lesznek fo2lmeri1tve, amit most olvasni tetszel, abban bizony van
elme1leti hordero3, mely jo2vo3nk za1loga. (A kereszte1ny polga1ri
e1rte1kek mellett, hogyne.) 

Teha1t. 

Azt ke1rdezi a kultu1rriporter a jeles i1ro1to1l (akinek minden
bizonnyal egy sora1t nem olvasta, a ke1rde1sek alapja1n aka1r nem is
kellett olvasnia, legfo2ljebb belelapozni, slapajjal besza1moltatni,
kritika1kat szemle1ztetni, ha volt ideje), teha1t azt ke1rdezi,
hozza1veto3leg egyma1s uta1n, hogy: mire tetszett az i1ro1 u1rnak
gondolni, amikor ezt a rege1nyt i1rni szi1veskedett? E1s volt-e
valamely valo1sa1galapja? A szereplo3k valo1sa1gos szeme1lyek-e? E1s
sikeru2lt-e, jaj, vajh' sikeru2lt-e az i1ro1 u1rnak saja1t, szeme1lyes
problema1it megoldania mintegy e rege1ny i1ra1sa folyamata1ban? 

E1s kapta, kaptuk az udvarias, mosolygo1s va1laszokat, volt kis
felolvasa1s is, megvolt neku2nk a kultu1ra, szu3kebben a mai magyar
irodalom. 

Az ilyen ke1rde1sek, aze1rt abban tala1n egyete1rthetu2nk, nem engednek
igaza1n ko2zel fe1rko3zni az irodalmi szo2veg le1nyege1hez, ugye, ma1r
ha azt hisszu2k, hogy van neki. Vagy, minima1lprogramke1nt,
fogalmazzunk u1gy, hogy az irodalom aze1rt csak nem az, hogy mit e1rez
az i1ro1, meg hogy amiro3l szo1l, az van-e, e1s i1gy van-e, vagy hogy
jo1 lett-e az i1ro1nak, amikor e1ppen i1rta. Hogy teha1t kedves
te1ma1mna1l maradjak, s egyu1ttal biztosi1tsam az elme1leti
tanulsa1got: tudvalevo3, hogy a biografikus e1rtelemben vett szerzo3
sza1nde1ka, e1rze1sei, alkoto1folyamata, valamint az a1bra1zolt vila1g
ontolo1giai sta1tusa (ebben a sorrendben, ebben a vegyi1te1sben),
meglehet, olykor e1rdekes (ma1skor, legto2bbszo2r, do2gunalmas)
aspektusai az irodalmi szo2vegnek. A marxizmussal kevert pozitivizmus
liebling te1ma1i ezek, egyenest az a1tkos emle1ku3 korszak a1ltala1nos
iskola1ja1bo1l. Szerintem ezt nemcsak az elso3e1ves bo2lcse1szek sejtik
ma1r (reme1lem), de ma1r egy jobb gimna1zium magyar szakko2re1bo3l is
kigolyo1zna1k azt, aki csak ilyen pa1lya1kon gondolkodik. 

Nem az van, hogy ez ka1ros volna; csak annyira ka1ros, amennyire minden
nyilva1nosan mutogatott baromsa1g az. Jo1, egy kicsivel ka1rosabb, mert
a te1ve1 me1giscsak mindenhova1 elhatol, e1s kultu1rake1nt e1ppen az
ilyesmi van benne prezenta1lva. Nem a ka1r e1rdekel itten e1s most
engem (azazhogy hogyan, mennyire, kire hat mindez), hanem o2nmaga1e1rt
valo1an, hogy ugyan mie1rt kell hu2lyese1geket ke1rdezni. Me1g csak azt
sem mondom, hogy ezek a dolgok senkit nem e1rdekelne1nek. Mit tudom
e1n. Lehet, hogy valakiket me1gis, lehet, hogy sokakat. Azt sem
a1lli1tom, hogy tuda1suk teljesen fo2lo2sleges: olykor e1rdekes lehet,
hogy a szerzo3 hogyan e1rtelmezi azt, amit csina1l. Nem arro1l van-e
szo1, ta1mad fo2l bennem a gyanu1, hogy a testet o2lto2tt
mu3veletlense1g gara1zda1lkodik? Amelyik nemhogy nem akarja, de nem is
tudja magasabbra torna1szni maga1t a gyengeelme1ju3nek ve1lt (teha1t
lene1zett) a1ltala1nos ne1zo3ko2zo2nse1g szi1nvonala1na1l? 

Egye1bke1nt e1n ele1gge1 e1lvezem a naiv e1s diletta1ns duma1kat,
sokszor igen nehe1z va1laszolni ra1juk, olykor feje1n tala1lja1k a
szo2get, szarva ko2zt a to3gye1t (az elo3bbi szo1ke1p az ipari
munka1ssa1gnak, az uto1bbi a mezo3gazdasa1gi termelo3knek,
szeretettel), jo1te1konyan ra1ngatja1k vissza a fo2ldre az ember
elsza1llt agya1t. A te1ve1ben pe1lda1ul egya1ltala1n nem kell mindig
benso3se1gesen, csak a beavatott kevesek sza1ma1ra e1rtheto3en
besze1lgetni, lehessen, persze, ko2nnyednek e1s jo1zan eszu3nek
la1tszani. De, teszem azt, ha volna tudoma1nyos mu3sor, aze1rt abban
nem kellene a horoszko1pokro1l vita1t nyitni; aze1rt vannak dolgok,
amelyeket illik elsaja1ti1tani; ha az ember me1diaszeme1lyise1g, legyen
neki iskola1ja, legala1bb ko2zhelyszinten saja1ti1tson el egyet s
ma1st, e1s ne ne1zzen engem e1s te1ged, kedves olvaso1, hu2lye1nek.
Mert akkor o3 az.
+ - Clinton szexbotra1nya: Szappanopera (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Alig ti1z nappal ezelo3tt me1g u1gy tu3nt: Clinton elno2k vagy kitart,
de akkor e1vekig fog Gore alelno2kkel e1s a Demokrata Pa1rttal egyu2tt
vergo3dni, vagy hamarosan lemond. Hat nappal ke1so3bb a ne1pszeru3se1gi
mutato1i eddigi legmagasabb szintju2ket e1rte1k el. Az elno2k nem mond
le, e1s u1gy tu3nik, ma1r nem is vergo3dik: a trage1dia szappanopera1ba
fordult. Mi to2rte1nt hat nap alatt, hogy mindez beko2vetkezhetett? 

Dupla vagy semmi 

Elo3szo2r is Monica Lewinsky me1g mindig nem adta be a dereka1t.
A1mba1r u2gyve1dje tapasztalatlan, e1s egy ideig nem vette e1szre,
milyen ero3s a pozi1cio1ja, ezt ke1so3bb me1gis e1szlelnie kellett.
Starr, az u2gyben vizsga1latot folytato1 fu2ggetlen u2gye1sz annak
feje1ben, hogy a va1demele1s alo1l mentesse1get adjon a la1nynak,
kitartott egy olyan valloma1s ko2vetele1se mellett, ami az elno2ko2t az
ellene felhozhato1 leheto3 legsu1lyosabb jogi va1ddal, a hamis
tanu1valloma1sra valo1 ra1besze1le1s va1dja1val tudna1 su1jtani. Ha
igaz az (ami nem teljesen biztos), hogy Lewinsky bevallotta volna a
szexua1lis viszonyt, ez is azt jelentette volna, hogy az elno2k maga
hamis tanu1valloma1s bu3ntette1t ko2vette el a Paula Jones-fe1le
szexua1lis zaklata1si per sora1n. De ez, polga1ri perro3l le1ve1n szo1,
ennek a bu3ncselekme1nynek csak a legmargina1lisabb forma1ja lett
volna, i1gy Starrnak tala1n tu1l keve1snek tu3nt. Pedig politikailag ez
a va1d is nagyon a1rthatott volna Clintonnak a mu1lt he1t eleje1n me1g.
Starr azonban e1rtheto3en fe1lt az elno2ko2t csak megsebezni ane1lku2l,
hogy megsemmisi1tene1. Eze1rt dupla vagy semmire ja1tszott, e1s u1gy
tu3nik, vesztett. 

Starr, Lewinsky, Wright 

Ha Starr most hirtelen me1gis elfogadna1 az aja1nlatot, ko2nnyen lehet,
hogy Lewinsky e1s u2gyve1dje ma1r nem a1llna1nak ra1. Ko2zben ugyanis
Arkansasban a Paula Jones-fe1le zaklata1si perben illete1kes
szo2vetse1gi bi1ro1no3, Susan Webber Wright u1gy do2nto2tt, hogy a ke1t
u2gy - a Jones- e1s a Lewinsky-fe1le - ko2zo2tt nincs le1nyegi
o2sszefu2gge1s. Igaz, ez re1szben aze1rt to2rte1nt, mert Starr meg
akarta akada1lyoztatni, hogy Clinton u2gyve1dei kike1rdezhesse1k a
tanu1it e1s tala1n az u2gyno2keit is. Eze1rt ke1rte, hogy a bi1ro1no3
mentesi1tse o3ket a Jones-perben valo1 tanu1skoda1s ko2telezettse1ge
alo1l. De sikeres ke1re1se1vel lehet, hogy nagyobb ka1rt okozott
maga1nak, mint amit el akart keru2lni. Mert a Jones polga1ri e1s a
Whitewater bu2nteto3jogi elja1ra1s egybeforraszta1sa, amin Starr eddig
munka1lkodott, e1s ami szu2kse1ges a Clinton elleni va1demele1shez,
i1gy ve1gu2l meghiu1sulhat. Ha i1gy lesz, akkor Starrnak nincs to2bbe1
u2to3ka1rtya1ja Lewinsky ellen, mert a per szempontja1bo1l irreleva1ns
ke1rde1sben nem lehet hamis tanu1valloma1s. Nulla poena sine crimen,
hogy ke1t joga1szati klise1t vonjak o2ssze, bu3ntett hia1nya1ban nincs
bu2ntete1s. Eze1rt Clinton e1s Lewinsky u2gyve1dei joggal
ke1rve1nyezhetik, hogy Starr kivizsga1lo1 esku2dtsze1ke1t oszlassa1k
fel. A1m ha ez nem is sikeru2lne, e1s ha az elno2k felte1telezett
bu3ncselekme1nyei nem is va1lnak mind jogilag irreleva1nssa1, a
legfontosabb tanu1 Clinton ellen most ma1r alig zsarolhato1. 

A ko2zve1leme1ny paradoxona 

Persze Wright bi1ro1no3, aki elo3szo2r megengedte a Jones-u2gy majdnem
korla1tlan kiterjeszte1se1t az elno2k priva1t e1lete1re, sem
cselekedett le1gu2res te1rben. Nehe1z lett volna i1gy - Clinton
sza1ma1ra kedvezo3en - do2ntenie, ha az emberek nagy re1sze azt
felte1telezne1, hogy ezzel egy olyan tett eltussola1sa1ban vesz re1szt,
ami a lakossa1got nagyon felha1bori1tja. E1s ez lett volna a helyzet,
ha a me1diahiszte1ria nemcsak a1llando1an, de sikerrel is sulykolja az
emberekbe, hogy nem lehet a nyilva1nost a priva1tto1l elva1lasztani,
hogy a jellem fontosabb lehet egy elno2kne1l, mint az eredme1nyesse1g
(vagy a ko2zere1nyek, amiro3l, u1gy la1tszik, sohasem hallottak).
Csakhogy az emberek do2nto3 re1sze1t nem ko2nnyu3 meggyo3zni erro3l. A
felme1re1sek szerint egy cseke1ly to2bbse1g most is azt gondolja, hogy
Clinton nem mondott igazat, e1s me1gis az o1ria1si to2bbse1g (kb. 70
sza1zale1k, me1g a republika1nus szavazo1knak is to2bb mint 50
sza1zale1ka) tova1bbra is o3t o1hajtja az elno2ki sze1kben. Ezt a
paradoxont a gazdasa1gi helyzettel valo1 ele1gedettse1ggel
magyara1zza1k a1ltala1ban. A magyara1zat persze helyes, de ma1svalami
is mu3ko2dik itt. A megke1rdezettek nagy to2bbse1ge nagyon haragos az
u2gy me1diabeli kezele1se miatt. Igaz, ma1st tesznek, mint amit
mondanak: ne1zik a programokat, sokkal nagyobb sza1mban, mint
a1ltala1ban, e1lvezik az ege1sz fantasztikus to2rte1netet, mert
te1nyleg jo1 e1s izgalmas. Ugyanakkor ellena1llhatnak azoknak, akik
mindezt elmondja1k az elno2k maga1ne1lete1ro3l. La1tja1k, hogy egy elit
e1s ke1pmutato1 ta1rsasa1g u1gy kezeli o3ket, mintha erko2lcsileg
hu2lye1k lenne1nek. E1s ugyan nem ke1pesek (mint e1n sem) a sztori
ko2vete1se helyett mondjuk Dosztojevszkijt olvasni vagy Bachot
hallgatni, fella1zadhatnak azok ellen, akik ily mo1don lene1zik o3ket.
Persze csak akkor, ha van valami mellett ko2zo2sen fella1zadni. 

A Fehe1r Ha1z visszava1g 

Ko2zben nagyon sikeres politikai strate1gia alakult ki a Fehe1r
Ha1zban, u1gy tu3nik, Hillary Clinton veze1nylete1vel. Az elno2k minden
va1dat hata1rozottan tagad, de to2bbet nem szo1l az u2gyro3l, mert
ehhez u2gyve1dei ragaszkodnak. Hia1ba panaszkodnak a ku2lo2nbo2zo3
hi1rmagyara1zo1k eze1rt, az elja1ra1s egya1ltala1n nem szokatlan.
Anna1l inka1bb kommunika1l Clinton a lakossa1ggal azon a te1ren, ahol a
legero3sebb: a politikai programok e1s korma1nyzati tervek u2gyeiro3l.
Ezt a folyamatot a rendki1vu2li sikeres State of the Union besze1d
indi1totta el; azo1ta az elno2k u1gy folytatja szereple1se1t, mintha
szaba1lyos va1laszta1si kampa1nyban venne re1szt. Ke1pes minden
rosszat, ami vele to2rte1nik, teljesen elfelejteni, ke1pes maga1ban a
maga1nproble1ma1it a nyilva1nos szerepto3l elva1lasztani. I1gy hata1sos
szereple1se1vel ugyanezt az elva1laszta1st ide1zi elo3 (vagy ero3si1ti
meg) az emberekben. Ve1gu2l a strate1gia harmadik re1sze az, hogy az
elno2k bara1tai e1s mindenekelo3tt Hillary Clinton maga elkezdtek
arro1l a jobboldali o2sszeesku2ve1sro3l besze1lni, aminek egyes
elke1pzelheto3 elemeiro3l leguto1bb e1n is besza1moltam. A nagy
konspira1cio1t ugyan nem tudja1k bizonyi1tani, de ele1g sok gyanu1s e1s
tiszta1zatlan pontot tudnak emli1teni ahhoz, hogy me1gis elke1pzelheto3
legyen a leheto3se1g, e1s hogy Starrt maga1t o2sszekapcsolja1k egy
jobboldali kampa1nnyal. Eza1ltal a nyilva1nossa1g te1ma1ja re1szben
megva1ltozik, mert mi1g az emberek maga1t a Clinton-Lewinsky-sztorit
to2ke1letesen ismerik, egyre to2bb e1rdekes dolgot kezdenek megtudni a
ma1sik oldal sokkal keve1sbe1 vonzo1 szereplo3iro3l. Kideru2lt
pe1lda1ul, hogy Starr eredeti kineveze1se1ne1l a ke1t legjobboldalibb
szena1tor ba1ba1skodott, meg hogy a Lewinskyt lehallgato1 Linda Tripp
u2gyve1dei munka1lkodtak Paula Jones zaklata1si pere1n is. Minderre a
jobboldali publicista1k a konspira1cio1s elme1letek karikatu1ra1ival
va1laszolnak, de azon nem tudnak segi1teni, hogy az emberek to2bb mint
fele hisz valamilyen o2sszeesku2ve1sben, e1s eli1te1li Starr
mo1dszereit. I1gy a jobboldal lassan az ege1sz amerikai ne1pet kezdi
szidni a sajto1 egy re1sze1vel egyu2tt, u1gymond, a mora1lis e1rze1k
a1ltala1nos hia1nya miatt. Tala1n egy ma1sik ne1pet kellene
va1lasztaniuk. 

Ellenle1pe1sek 

Az olvaso1 megbocsa1tja, hogy ezu1ttal ma1r nem pro1ba1lom megjo1solni,
mi lesz a ve1geredme1ny. Most a republika1nusok mennek a1t
ellenta1mada1sba, e1s ez a1rthat valamit Clinton ne1pszeru3se1ge1nek,
de lehet, hogy inka1bb saja1t maguknak. Starrnak is vannak
elke1pzelheto3 ellenle1pe1sei. Behi1vhatja Lewinskyt, mega1llapoda1s
ne1lku2l is adhat neki mentesse1get, e1s megpro1ba1lhatja a
valloma1sa1val bebizonyi1tani, hogy a titokban felvett magno1anyag
megfelel az igazsa1gnak. Ra1ada1sul a sajto1nak (me1g a New York
Timesnak is) tova1bbra is fontos, hogy ne tu3nje1k u1gy, ok ne1lku2l
vagy tu1l hamar ja1rultak hozza1 egy olyan hangulat megteremte1se1hez,
aminek az elno2k buka1sa lenne a logikus ve1gko2vetkezme1nye. Ko2zben
ma1r megjelent viszont a me1dia1val szembeni kritikus a1lla1spont is,
de ez sajnos nem tu1l hangos. Mindent o2sszevetve jelen pillanatban
me1gis Clinton tu3nik a nagyszaba1su1 szappanopera gyo3ztese1nek. Csak
az a baj, hogy ebben a mu3fajban a darabnak soha sincs ve1ge. 

Arato1 Andra1s 

(New York)
+ - Duna-dokumentumok: Retarda1lt-e Nemcso1k Ja1nos? (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Horn Gyula he1tfo3i, napirend elo3tti miniszterelno2ki expoze1ja1ban -
amely inka1bb pszicholo1giai, mint politolo1giai elemze1s uta1n kia1lt
- szemmel la1thato1 ingeru2ltse1ggel (meg-megremego3 hang, befejezetlen
mondatok sora, egyeztete1si hiba1k to2mkelege, tea1tra1lis gesztusok)
pro1ba1lta artikula1lni Bo3s-Nagymaros/Pilismaro1ttal kapcsolatos
ido3szeru3 megla1ta1sait. 

Az uto1bbi ido3ben a dunai triumvira1tus (Horn Gyula miniszterelno2k,
Nemcso1k Ja1nos a1llamtitka1r, illetve az imma1r a nyilva1nossa1gban is
mind nagyobb szerepet kapo1 Taba Lajos, a bo3si korma1nydelega1cio1
titka1ra) egyre to2bbet e1s to2bbszo2r hivatkozik arra, hogy 1. ha nem
egyezu2nk meg a szlova1kokkal, akkor Magyarorsza1gnak ti1zszer nagyobb
ka1rte1ri1te1st kell fizetnie, mint Szlova1kia1nak neku2nk, 2. enne1l
sokkal jobban ja1runk, ha ku2lfo2ldi befekteto3kkel mege1pi1ttetju2k az
ero3mu3vet, 3. ku2lo2nben meg nyugi, ma1rciusban csak
keretmega1llapoda1st ko2tu2nk (ba1rmit is jelentsen ez), a ve1gleges
do2nte1s elo3tt pedig annyi hata1stanulma1ny ke1szu2l, amennyit csak az
ellenzo3k akarnak. Ha persze ugyanezen fe1rfiu1k ugyanezen ido3szakban
tett ma1s vagy e1ppen ugyanezen nyilatkozatai arra utalnak, hogy
voltake1pp minden eldo3lt, ami pedig ta1rgyala1sok u2ru2gye1n
to2rte1nik, az csupa1n szemfe1nyveszte1s, ne csoda1lkozzunk. 

Zavaro1 te1nyezo3k 

A triumvirek nyilatkozatai sza1mos ponton nemcsak egyma1snak, hanem
o2nmaguknak is ellentmondanak. Jellemzo3, hogy az informa1cio1hia1nyban
(vagyis a korrekt ta1je1koztata1s hia1nya miatt) szenvedo3 ellenta1bor
- legyen az Duna ko2ro2s aktivista, parlamenti ke1pviselo3 vagy
u1jsa1gi1ro1 - e1ppen ezen ellentmonda1sok o2sszevete1se re1ve1n
pro1ba1lja rekonstrua1lni maga1t a szlova1k-magyar
ta1rgyala1ssorozatot. A helyzetet azonban bonyoli1tja, hogy Nemcso1ke1k
nemegyszer tudatosan dezinforma1lnak. (Ha valakinek, ha1t Taba Lajosnak
lehet tapasztalata e te1ren: mint a Narancs to2bbszo2r - e1s annak
ideje1n elso3ke1nt - megi1rta, Taba a ko2zelmu1ltban me1g a
Nemzetbiztonsa1gi Hivatal elemzo3 csoportja1t vezette, innen keru2lt a
Ha1ga1t megkeru2lni ki1va1no1, ku2lo2nalkun munka1lkodo1 csapatba, majd
a Nemcso1k-team titka1ri pozi1cio1ja1ba.) 

A ko2rnyezetve1delmi bizottsa1g leguto1bbi za1rt u2le1se1n (janua1r
28-a1n) - amelynek jegyzeteit szerkeszto3se1gu2nk megszerezte -
pe1lda1ul ele1g sok minden elhangzott azon ki1vu2l is, amit Bara1th
Etele (MSZP) elno2k a sajto1ta1je1koztato1n a ko2z tudoma1sa1ra hozott
(hogy tudniillik az u2le1sen Dunakiliti e1s Dunacsu1n ko2zo2s
u2zemeltete1se1ro3l, illetve a szigetko2zi vi1zella1ta1sro1l volt szo1,
oszt' annyi). Mint az uto1bbi ido3ben oly gyakran, most is Taba Lajos
titka1r volt a legko2zle1kenyebb. To2bbek ko2zo2tt elmondta, hogy
azokon a szlova1k-magyar titkos ta1rgyala1sokon, amelyek a nagymarosi
e1pi1tkeze1s felfu2ggeszte1se, illetve az 1977-es szerzo3de1s
felmonda1sa uta1n is folytak, "1992 o3sze1ig ko2ru2lbelu2l o2t olyan
alkalom" volt, amikor elke1pzelheto3ve1 va1lt a ke1t fe1l ko2zti
mega1llapoda1s. Hogy ez pontosan mit is takar, arro1l nem esett szo1,
de felteheto3en nem is ez a le1nyeg. Taba bizottsa1gi besza1molo1ja
ugyanis pontosan azt sugallja, amit miniszterelno2ke nyi1ltan is
hangoztat, leguto1bb e1ppen a ma1r emli1tett he1tfo3i besze1de1ben:
vagyis a rendszerva1lto1k u1gymond mulaszta1sai, hozza1 nem e1rte1se,
rugalmatlansa1ga stb. miatt szakadt az orsza1gra a jelenlegi
vi1zle1pcso3u2gy. 

A titka1r besze1l a sza1ja1val 

Taba Lajos ha1rom he1ttel ezelo3tti nyilatkozata1t ("a peren ki1vu2li
ta1rgyala1sok ido3szaka1ban to2bb ce1g e1rdeklo3do2tt a koncesszio1s
e1pi1te1s ira1nt") a bizottsa1g elo3tt megisme1telte, so3t tova1bbi
re1szletekkel is szolga1lt. A1lli1ta1sa szerint 1995-1996-ban kanadai,
francia e1s bajor ce1gekkel ta1rgyaltak ez u2gyben, jobba1ra olyan
nagyva1llalatokkal, amelyek azta1n a ke1so3bbiek folyama1n szerepet
kaptak a hazai energiaprivatiza1cio1ban. Taba azt is elmondta, hogy
akkorta1jt az EBRD (Euro1pai U1jja1e1pi1te1si e1s Fejleszte1si Bank)
jelezte, ta1mogatna egy ilyen volumenu3 beruha1za1st. 

A fentieket elvileg el lehet hinni, mivel valo1s re1szinforma1cio1kat
tartalmaznak. Ra1ada1sul a ko2zelmu1ltban Nemcso1ke1k szake1rto3i
kisza1molta1k, hogy a jelenleg 150-170 millio1 dolla1r e1rte1ku3
a1ramot termelo3 bo3si ero3mu3 teljesi1tme1nye csu1csra ja1rata1ssal
aka1r a ha1romszorosa1ra is no2velheto3, vagyis egy esetleges
befekteto3 a "rezsi levona1sa" uta1n is e1vi sza1zmillio1 dolla1ros
beve1tellel sza1molhat. Amikor teha1t Taba Lajos janua1r 28-a1n azzal
jo2tt, hogy a potencia1lis e1pi1tteto3k 60-65 e1vre megkapna1k a
koncesszio1s jogokat, a Nemcso1k-team adatai alapja1n egye1rtelmu3nek
tu3nhetett, hogy a koncesszio1s o2tlet e1letke1pes. 

A1m mint Duna-u2gyben oly sokszor, most sem a1rt az o1vatossa1g.
Reiniger Pe1ter, aki 1995-to3l 1996 novembere1ig az EBRD londoni
ko2zpontja1ban az u1n. magyar team vezeto3je volt, lapunk
e1rdeklo3de1se1re elmondta: az EBRD-re vonatkozo1 informa1cio1,
ba1rkito3l is sza1rmazzon, nem igaz. A bank 1995-96-ban ilyen volumenu3
beruha1za1s ta1mogata1sa1ro1l egyetlen kelet-euro1pai orsza1ggal sem
ta1rgyalt. 

Ne1zu2nk a sza1nkkal 

Hogy Horne1k mie1rt dobta1k be a ko2ztudatba a koncesszio1s megolda1s
o2tlete1t, arra - a figyelemelterele1s maga1to1l e1rteto3do3 e1s ma1r
sokszor alkalmazott mo1dszere1t lesza1mi1tva - to2bbfe1le magyara1zat
is lehetse1ges. Az elso3 egye1rtelmu3: a miniszterelno2k e1s vizes
csapata1nak tagjai - akik elko2telezett ero3mu3pa1rtiak, s a
to2rte1netben ez az egyetlen biztos pont - a ta1rsadalom sza1ma1ra
elfogadhato1va1 igyekeznek tenni a mege1pi1te1st. A jelek szerint u1gy
ve1lik - e1s nem alaptalanul -, hogy a jelenlegi gazdasa1gi helyzetben
nyero3 lehet annak hangoztata1sa, hogy egyre1szt a ko2ltse1gvete1snek
szinte semmibe sem keru2l a mu3ta1rgy (hisz' koncesszio1ban e1pu2l),
ma1sre1szt ha nincs ero3mu3 - vagyis ha nem egyezu2nk meg a
szlova1kokkal -, akkor a ha1gai do2nte1s folyoma1nyake1nt
Magyarorsza1gnak ko2zel 5 millia1rd dolla1r ka1rte1ri1te1st kell
fizetnie Szlova1kia1nak. (A ha1gai i1te1letbo3l semmi ilyen nem
ko2vetkezik, de ha1t Horne1k mie1rt pont ezen akadna1nak fenn?)
Ugyanakkor nem lehet egye1rtelmu3en blo2ffnek mino3si1teni a
koncesszio1s va1ltozatot sem: ez azon tapasztalat alapja1n
a1lli1thato1, hogy noha Horne1k Duna-u2gyben rendre megvezetik a
parlamentet e1s a ko2zve1leme1nyt, nyilatkozataik me1gsem en bloc
hazugsa1gok. Ma1sre1szt ne feledju2k: egy dunai ero3mu3 mege1pi1te1se a
te1rse1g egyik legnagyobb beruha1za1sa lenne (valahol 800 millio1 e1s
2,5 millia1rd dolla1r ko2zo2tt; a bizottsa1gi u2le1seken ma1r to2bb
adat elhangzott, a felso3 hata1r is, a1mba1r abban Nemcso1k Ja1nos
szerint benne van a kapcsolo1do1 infrastruktu1ra, a ta1jrehabilita1cio1
ko2ltse1ge, illetve az elmaradt a1ramsza1lli1ta1s miatti osztra1k
ka1rige1ny a1tva1llala1sa is). Ez nyilva1n vonzza a befekteto3ket,
vagyis a mu3ta1rgy elvben koncesszio1ban is fele1pu2lhet; a ke1rde1s
az, hogy mi lesz ke1t-ha1rom e1v mu1lta1n. Mint azt Bauer Tama1s
(SZDSZ) a Narancsnak kora1bban elmondta (la1sd: Folyo1sza1mla, 1998.
janua1r 22.), nincsenek megbi1zhato1 sza1mi1ta1sok, a koncesszio1ba
ada1s csupa1n a ko2ltse1gvete1si terhek eloda1za1sa1t jelentene1,
elo3bb-uto1bb az ado1fizeto3kre ha1rulna a ceh kiegyenli1te1se. Mit ad
isten, ilyesfajta megolda1sra ma1ris van precedens: a Vila1ggazdasa1g
februa1r 2-i informa1cio1ja szerint az Elso3 Magyar Koncesszio1s
Auto1pa1lya Rt. pe1nzu2gyi gondjain az a1llam pro1ba1l segi1teni oly
mo1don, hogy esetleg besza1ll a koncesszio1s ta1rsasa1gba. (S azt se
feledju2k, egy ilyen le1pe1s uta1n leheto3se1g nyi1lik ko2zbeszerze1si
elja1ra1sokra; ez a szempont egy ero3mu3 nagysa1gu1 beruha1za1s
kapcsa1n sokak sza1ma1ra lehet elso3dleges.) 

A karava1n halad 

A ma1r emli1tett ko2do2si1te1s egy ma1sik eleme az, amit u1jabban
Horne1k is pedzegetnek: ma1rciusban csupa1n keretegyezme1nyt i1rnak
ala1. A ke1rde1s csak az, mit e1rtenek ezen. A keretegyezme1ny
jelentheti azt is, hogy mondjuk mega1llapodnak a szlova1kokkal valo1
ko2zo2s monitoringoza1sban s abban, hogy e1rdemi do2nte1st megfelelo3
hata1stanulma1nyok ne1lku2l nem hoznak. De jelentheti azt is, hogy a
ke1t fe1l ko2zo2sen sza1nde1knyilatkozik az also1 duzzaszto1
mege1pi1te1se1nek szu2kse1gesse1ge1ro3l, igaz, a re1szleteket
illeto3en, terme1szetesen, tova1bbi egyeztete1sek szu2kse1geltetnek
majd. 

A Horn-csapat nyilatkozatai, tova1bba1 a ko2rnyezetve1delmi bizottsa1g
janua1r 28-i za1rt u2le1se1nek jegyzetei (s ne1ha1ny kora1bbi u2le1s
jegyzo3ko2nyve) eddigi gyanu1nkat ero3si1ti: nem a ha1gai do2nte1s,
hanem az eredeti, 1977-es szerzo3de1s megvalo1si1ta1sa a ce1l
(legfeljebb Nagymaros helyett Pilismaro1t). S ha a fo3no2k az ellenze1k
e1s a koali1cio1s partner kekeckede1se miatt olykor nyilva1nosan kiakad
is (mint tette azt he1tfo3n a parlamentben), a ve1grehajto1k
rendi1thetetlen nyugalommal teszik a dolgukat. Pe1lda erre Nemcso1k
Ja1nos, aki - egy bizottsa1gi jegyzo3ko2nyv szerint - Csapody Miklo1s
(MDF) azon megjegyze1se miatt sem kapott agyve1rze1st, miszerint az
a1llamtitka1r olykor u1gy viselkedik, mintha retarda1lt lenne. Nemcso1k
Ja1nos erre tu2relmesen elmagyara1zta: nem, nem vagyok retarda1lt,
diploma1m van, egyetemi oktato1 vagyok, e1s to2bb IQ-teszt sikeres
kito2lte1se is bizonyi1tja, hogy norma1lis vagyok. Nos, az ilyen ember
vagy nagyon-nagyon hu2lye, vagy nagyon-nagyon tudja, hogy mit akar. 

Alighanem az uto1bbiro1l van szo1, sajnos. 

Bundula Istva1n

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS